Kvoter

Dette dokumentet beskriver rutiner knyttet til kvoter i utskriftssystemet.

Hvem har kvote?

I utgangspunktet er dette enkelt:

  • Ansattbrukere har ikke kvote
  • Studentbrukere har kvote

Teknisk gjøres dette i utskriftssystemet (Safecom) ved at ansattbrukere har "Cost Control" satt til "Tracking", mens studentbrukere er satt til "Pay". Hvorvidt en bruker anses som ansatt- eller studentbruker, og dermed om brukeren skal ha kvote eller ikke, avgjøres av UiOs system for brukeradministrasjon, Cerebrum.

Se under for en mer detaljert oversikt.

To ulike kvoter

Studentbrukere har to kvoter:

Frikvote

Studentenes frie utskriftskvote er fra og med vårsemesteret 2018 på 350 sider. Frikvoten justeres to ganger i året, 1.juli og 1.januar. I begge tilfeller vil frikvoten resettes til 350 sider, uavhengig av hva kvoten var fra før. Det er ikke mulig å kjøpe ytterligere frikvote, den settes av USIT og kan brukes til den er tom.

Betalkvote

Betalkvoten er i utgangspunktet tom, dvs. at saldo er 0,00 kroner. (En innbetaling på 100 kroner gir 250 sider utskrift.) Brukere kan sette inn penger på denne kvoten via utskriftsportalen. I motsetning til frikvoten vil betalingskvoten ikke justeres per semester.

Grupper med fritak fra utskriftsbetaling

Gruppe:

Hvem omfattes:

Hvor henvender de seg ved spørsmål om statusendring:

Doktorgradsstudenter Alle aktive doktorgradsstudenter i henhold til doktorgradsmudulen i FS. Knutepunktet eller studieveileder/kunsulent ved institutt/fakultet

Eksternfinansierte ph.d.-kandidater

Doktorgradsstudenter som ikke er lønnet direkte av UiO

Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.

Eksterne konsulenter

Personer som ikke er lønnet direkte av UiO, typisk vikar fra vikarbyrå, konsulenter o.l.

Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.

Eksterne partnere Personer med styreverv e.l. som ikke er lønnet direkte av UiO Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.
Emeriti Ansatte som har gått av med pensjon, men fortsatt utfører oppgaver ved UiO Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.
Gjesteforskere Forskere som ikke er lønnet av, men utfører arbeid for UiO Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.
Bilagslønnede Personer som er eksternt lønnet, men arbeider ved UiO, og ikke faller inn under ovennevnte grupper Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.

 

 

Publisert 4. sep. 2015 10:59 - Sist endret 9. jan. 2018 14:37