NORINT0110 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På emnet øves de fire språkferdighetene: å uttale/snakke, skrive, lytte og lese norsk. Emnet gir en innføring i norsk fonetikk og grammatikk, som ordstilling, substantiv-, adjektiv- og verbbøyning, tempusbruk, bruk av pronomen og tidsuttrykk.

Tema og vokabular dekker blant annet det å presentere seg, familierelasjoner, boforhold, studiesituasjonen, arbeid, ferie og fritid, severdigheter og mat og helse. Å gi uttrykk for ønske, vurdering og følelser øves også.

Se NORINT-emnene sett i sammenheng med Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (pdf).

Hva lærer du?

Studentene skal kunne oppfatte muntlige framstillinger om emner fra dagliglivet og snakke om disse med enkelt vokabular og enkel, konkret framstillingsmåte. Uttalen skal være så god at kommunikasjon ikke hindres.

De skal kunne lese læreboktekstene og tilsvarende tekster med emner fra dagliglivet. De skal kunne skrive om emner som er tatt opp på kurset og gi uttrykk for egne tanker og meninger, selv om språket er enkelt.

De skal også kunne hovedreglene i norsk grammatikk som er gjennomgått på kurset.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Informasjon på engelsk om frister og hvordan du søker opptak til dette emnet finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo, samt for studenter som har opptak til norskkursene. Internasjonale studenter får informasjon om registrering til norskkursene når de ankommer Norge.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk.

Undervisning

Emnet har seks timer undervisning i uken i 14 uker, 84 timer totalt, og krever aktiv studentdeltakelse. Hver uke gis det skriftlige øvingsoppgaver.

Obligatorisk aktivitet

Før studenten kan fremstille seg for eksamen, må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent av faglærer:

  • Fremmøte 75 prosent (63 timer)
  • Kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig presentasjon

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 3 timer samt en muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig del teller 50 prosent hver. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått i samme semester for at samlet karakter skal være bestått.

Før man kan gå opp til eksamen, må kvalifiseringsoppgaven og fremmøte være godkjent. Se mer om dette under Undervisning.

Godkjent obligatorisk aktivitet, også obligatorisk frammøte, er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk, og du besvarer på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk