Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et videregående kurs i kvantitative metoder som er rettet mot samfunnsvitenskap. Emnet gir en innføring av ulike aspekter ved forskningsprosessen, med særlig vekt på ulike anvendelser av regresjonsanalyse. Emnet er delt i fire hovedbolker. Det legges vekt på empiriske eksempler fra nyere forskning, fortrinnsvis basert på norske datakilder.

 • Emnet begynner med en introduksjonsdel, som beskriver kausalanalyse, kvantitative datakilder og validitetsspørsmål. Ulike forskningsdesign - eksperimentelle, ikke-eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle – blir diskutert.
 • Andre og tredje del omhandler regresjonsanalyse. Del to gir en introduksjon til lineær regresjon. Det gis en innføring i bivariate regresjonsmodeller, som så utvides til multivariate modeller. Deretter behandles dummyvariable og interaksjonsmodeller. Denne delen vil ha noe overlapp mot SOS1120 - Kvantitativ metode.
 • Tredje del omhandler ikke-linearitet. Vi starter med teknikker for å håndtere ikke-linearitet i lineære modeller. Deretter gis en innføring i logistisk regresjonsanalyse.
 • I fjerde del går vi tilbake til kausalitetsbegrepet. Det gis en mer inngående beskrivelse av den kontrafaktiske kausalitetsmodellen, og vi diskuterer hvordan kausalitet og korrelasjon kan skilles statistisk. Det gis en innføring i faste effekter, forskjell-i-forskjell-modeller, regresjon med diskontinuitet, og instrumentvariable. For mer avanserte teknikker som instrumentvariable er fokus på forståelse heller enn å gjøre egne analyser.

Å kunne forstå og vurdere resultater fra kvantitative undersøkelser er nødvendig for å skal samle og vurdere kompleks informasjon, både i offentlig og privat sektor. Eksempler på slike stillinger er utredningsarbeid, samfunnsplanlegging og arbeid som konsulent. Faget gir et også et viktig kunnskapsgrunnlag for de som ønsker å gå videre med forskning, uavhengig av om en selv planlegger å bruke kvalitative eller kvantitative analyseteknikker.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om:
 • forskningsmetodiske prinsipper
 • bruk av ulike regresjonsmodeller for å analysere samfunnsvitenskapelige problemstillinger
 • mulighetene og begrensningene i ulike statistiske prosedyrer

Ferdigheter

Du vil lære:

 • å bruke samfunnsvitenskapelig metode og statistisk analyse til å belyse en problemstilling
 • å vurdere hvilken statistisk metode som passer til å belyse en problemstilling
 • å utføre og tolke flere typer statistiske analyser
 • å bruke statistikkverktøyet Stata til forskningsformål
 • å finne relevant litteratur og anvende anerkjente siterings- og kildehenvisingsregler
 • å presentere statistiske resultater i oppgaver og artikler

Generell kompetanse

Du forbedrer din evne til å:
 • kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign og fra ulike typer statistiske analyser
 • orientere deg blant ulike metoder, og velge den metoden som står til problemstillingen
 • være bevisst akademiske og etiske prinsipper som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterrettelighet
 • kjenne betydningen av åpenhet for kritikk og forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytringer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et obligatorisk emne på masterprogrammet i sosiologi. Emnet er også åpent for masterstudenter på lektorprogrammet, masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid, samt TIK ved UiO.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus. Søknadsfristen er to uker før seminarundervisingen starter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

SOS1120 - Kvantitativ metode, eller tilsvarende kunnskaper i kvantitativ metode

Undervisning

Undervisningen vil foregå i første halvdel av semesteret. Forelesninger (2x15 timer) og seminar med obligatoriske øvelser og oppmøte (2x12 timer). Maksimalt to gangers fravær fra seminarundervisningen ved rimelig grunn, dvs sykdom og lignende, tillates på seminarene. Fravær utover dette må dokumenteres med sykemelding som leveres i ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters hus. Beståtte obligatoriske øvelser og oppmøte på seminarundervisningen er gyldige i fire semestre.

Det forutsettes at studentene har kunnskap om kvantitative metoder tilsvarende SOS1120 - Kvantitativ metode når kurset starter. For å sikre det, gis to repetisjonsforelesninger mot slutten av høstsemesteret, som dekker følgende tema:

 • Mål på sentraltendens og spredning
 • Variable, verdier og målenivå
 • Prinsippene bak statistisk generalisering
 • Beregning av statistiske feilmarginer (konfidensintervaller)
 • Grunnprinsippene ved hypoteseprøving (signifikanstesting)

Se tid og sted for de to repetisjonsforelesningene i beskjedfeltet på semestersiden.

Grunnleggende aspekter ved arbeid med statistikksoftware blir gjennomgått i et halvdagsseminar i første uke i januar. Temaer som tas opp er bl.a. do-filer, log-filer, hvordan hente inn og beskjære datasett m.v. Det er ikke obligatorisk å delta på repetisjonsforelesninger og halvdagsseminar, men både på seminarene og i forelesningsrekka forventes det at studentene er kjent med det som er gjennomgått her.

I løpet av semesteret arrangeres "Statistisk spørretime" to ganger (se timeplanen for tid og sted). Dette er et lavterskelforum der ingen spørsmål er for enkle.

Eksamen

 • Emneoppgave
 • 4-timers skoleeksamen.

Eksamen består av en emneoppgave (som teller 2/3 av karakteren) og en 4-timers skoleeksamen (som teller 1/3 av karakteren).For å kunne gå opp til eksamen må en ha fått godkjent innleveringsøvelsene i tilknytning til seminarundervisningen. Både skoleeksamen og emneoppgave må bestås samme semester.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator er tillatt under eksamen. Det er ingen krav til hvilken type kalkulator som brukes. De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved studiekonsulent for sosiologi senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra evaluering av emnet våren 2016

Rapport fra evaluering av emnet våren 2012

Du finner mer informasjon om evalueringer av masterprogrammet i sosiologi på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk