English version of this page

Prosedyre for HMS-revisjon

Formål

Prosedyren skal sikre at HMS-revisjon avdekker om HMS-arbeidet oppfyllert kravene i UiOs HMS-system.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO.

Ansvar

 • Ansvarlig angitt i plan for HMS-revisjon har ansvar for at revisjonen gjennomføres.
 • Leder har ansvar for å få gjennomført korrigerende tiltak slik at avvik lukkes.

Fremgangsmåte

Plan for HMS-revisjoner og revisjonsteam

Ansvarlig angitt i plan for HMS-revisjoner skal peke ut revisjonsleder og sette sammen et revisjonsteam av minimum to personer.

Gjennomføring av revisjon

 • Revisjonsteamet skal varsle enheten som skal revideres 4 uker før revisjonen. Dagsorden skal foreligge. Mal for revisjonsvarsel (word) kan brukes.
 • Revisjonsteamet skal gjennomføre revisjonen, som skal bestå av et formøte, intervjuer, eventuell befaring og et sluttmøte.
 • Revisjonsteamet skal sende ut revisjonsrapport med avvik og observasjoner innen 14 dager etter revisjonen. Mal for revisjonsrapport (word) kan brukes.
 • Leder for revidert enhet skal sørge for at revisjonsteamet får tilbakemelding om korrigerende tiltak med tidsfrist innen 14 dager etter mottatt rapport, jf Mal for revisjonsrapport (word).

Rapportering

 • Revisjonsleder skal sende revisjonsrapport til leder av revidert enhet og til leder av enhetens overordnede instans.
 • Leder av revidert enhet skal sørge for at revisjonsrapporten sendes til LAMU, styret for enheten og andre interesserte.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 3
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-82
Publisert 8. aug. 2012 12:18 - Sist endret 23. mai 2017 09:34