English version of this page

Prosedyre for risikovurdering

Formål

Prosedyren skal sikre at lovpålagt HMS-risikovurdering gjennomføres.

Virkeområde

For generell risikovurdering gjelder denne prosedyren alle enheter ved UiO. For spesielle risikovurderinger og sikker jobb-analyse gjelder prosedyren når arbeidet er farlig og/eller kan innebære kjemikalier, varmt arbeid, biologiske faktorer, genmodifiserte organismer, forplantningsskadelige faktorer, støy, mekaniske vibrasjoner, strålekilder, inertluft, snøskred, manuelt arbeid med risiko for helseskade og arbeid av barn og ungdom. Prosedyren gjelder ved feltarbeid, drift, på verksted og laboratorium.

Ansvar

Leder har ansvaret for at risikovurdering gjennomføres, dokumenteres og for at tiltak etter risikovurdering gjennomføres.

Fremgangsmåte

Risikovurdering foretas før arbeidet igangsettes, og oppdateres ved endringer. Leder skal delta på risikovurderingen og sørge for at minst en ansatt som utfører arbeidet også deltar. Leder skal ta verneombudet med på råd ved planlegging, gjennomføring og oppfølging. Leder henter inn bistand fra støttespillere ved behov, dette kan være en representant for Eiendomsavdelingen, bedriftshelsetjenesten eller annen nødvendig kompetanse. Leder skal sørge for at resultatet av risikovurderingen kjent for de ansatte som utfører arbeidet.

Sikker jobbanalyse (SJA)

SJA brukes til risikovurdering av farlige enkeltoppgaver hvor det ikke foreligger en instruks, eller dokumentert opplæring, som ivaretar sikkerheten. Sikker jobbanalyse gjøres før det farlige arbeidet igangsettes. Skjema for sikker jobbanalyse (excel) kan brukes.

Generell risikovurdering

Generell risikovurdering skal foreligge for alle arbeidssteder. Skjema for generell risikovurdering (excel) kan brukes. Risikovurderingen oppdateres ved endringer og minimum hvert 2. år.

Spesielle risikovurderinger

I tillegg til Sikker jobbanalyse i forkant av enkeltoppgaver, skal det foreligge en grundigere risikovurdering for følgende:

 • Bruk og håndtering av kjemikalier: Bruk verktøy i stoffkartoteket ECOonline (ecoonline.no).
 • Utgangsstoffer for eksplosiver. Bistand kan bestilles fra Enhet for HMS og beredskap.
 • Utførelse av varmt arbeid.
 • Fare for eksponering for biologiske faktorer: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Eksponering for forplantningsskadelige faktorer: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Arbeid med strålekilder: Bistand kan bestilles fra lokal strålevernskoordinator.
 • Utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Arbeid i inertluft: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Trusler og vold: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Elektromagnetisk felt: Bistand kan bestilles fra bedriftshelsetjenesten.
 • Snøskredfare: Bistand kan bestilles fra skredsakkyndig, feks  NGI.
 • Arbeid av barn og ungdom, under 18 år: Skjema for generell risikovurdering kan brukes.

Spesielle risikovurderinger skal oppdateres ved endringer og minimum hvert 3. år.

Rapportering

Rapport fra gjennomførte risikovurderinger sendes fra leder til LAMU og styret for enheten. Sikker jobbanalyser rapporteres ikke.

Dersom risikovurdering viser at ansatte eller studenter har blitt eksponert for registreringspliktig kjemikalie eller faktor, skal leder sende skjema for eksponeringsregistrering til Enhet for HMS og beredskap i lukket konvolutt.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 30.08.2017
 • Utgave: 5
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-109
Publisert 5. juli 2012 13:22 - Sist endret 8. nov. 2022 13:13