Protokoll fra møte nr. 6/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 13.45

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Johannes Falk Paulsen, Hanna Ekeli, Kristel Skorge, Berit Kolberg Rossiné og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4, 14, 5, 6, 7 og 8, O-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6, V-sak 10, 11,12,13 og 15

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2020

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2020/4366

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 1.tertial 2020 til etterretning

2. Styret ber universitetsdirektøren straks igangsette en særskilt oppfølging av den økonomiske situasjonen ved Det odontologiske fakultet.

Det ble lagt til ett punkt i vedtaksforslaget:

3. Styret ber om å bli orientert om arbeidet med oppfølging av

 situasjonen ved Det odontologiske fakultet og om effekt av igangsatte tiltak.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fordeling 2021/2022

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 5,9 mrd. kroner (post 50) for 2021 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer:

a) Det bevilges 55 mill. kroner til rehabilitering av Eilert Sunds hus i 2021, samt at tildelingen fra KD på 45 mill. disponeres til samme formål.

b) Behandlingen av de øvrige forslagene til nye prioriteringer utsettes til høsten 2020 som følge av økonomisk usikkerhet som følge av Covis-19 pandemien.

c) Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene.

Det ble lagt til ett punkt i vedtaksforslaget:

d) Styret ber om at det i sak om endelig fordeling vises tydelig sammenhengen mellom forslag til endelig fordeling og vedtatt strategi.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2021/2022

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og studiedirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2020/1996

Forslag til vedtak:

a)    Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:  
•    Årsenhet i Øst-Europa-studier
•    Masterprogram i Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad)
•    Honours-programmet, studieretning i samfunnsvitenskap
•    Bachelorprogram i Teologi
•    Masterprogram i Teologi
•    Årsenhet i barn og unges læring og utvikling

b)    Følgende studietilbud etableres som eksternfinansiert studieprogram:  
•    Årsstudium i IT-arkitektur  
c)    Følgende studietilbud nedlegges:  
•    Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie
•    Masterprogrammet Avansert klinisk allmennsykepleie

d)    Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele nye studieplasser fra Kunnskaps-departementet samt til å fordele inntil 4 studieplasser til “Students at risk” høsten 2021.
e)    Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2021/2022.  
f)    Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Humaniorastrategi for UiO

Rektor Svein Stølen, universitetsdirektør Arne Benjaminsen og forskningsdirektør Kristel Skorge redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/12699

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar ny Humaniorastrategi for Universitet i Oslo.

Det ble lagt til én setning i vedtaksforslaget:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille strategien.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 LINK-oppfølging av evaluering, forslag til ny organisering og videre satsing

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og studiedirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/7378

Forslag til vedtak:

  1. Styret vedtar nytt styringsreglement for LINK.
  2. Styret ber universitetsledelsen ta initiativ til å ferdigstille nødvendige avtaler mellom LINK og vertsfakultetet.
  3. Styret ber LINK utarbeide en strategi.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Retningslinjer for forvaltning av De Schreinerske samlinger

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og forskningsdirektør Kristel Skorge redegjorde for saken.

Dekan fra Det medisinske fakultet, Ivar P. Gladhaud, utdypet og svarte svarte på spørsmål.

Saksnr. 2014/14476

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for bruk og forvaltning av menneskelige levninger ved De Schreinerske Samlinger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsdirektøren foreslår at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tråd med Studentparlamentets forslag:

Alexander Sæthern (født 7. mail 1997) er masterstudent i rettsvitenskap (4. studieår).

Frida Rasmussen (født 5. august 1998) er student ved lektorprogrammet i Nordisk.

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2020 – 30.06.2021.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter


Orienteringssaker


O-SAK 1 Status for det forskningsetiske arbeidet ved UiO

Rektor Svein Stølen og forskningsdirektør Kristel Skorge orienterte.

Saksnr. 2009/8761

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Vitenskapsombudets rapport for 2019

Rektor Svein Stølen og forskningsdirektør Kristel Skorge orienterte.

Saksnr. 2020/7074

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2010/5768

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Studiestart og undervisning

Kommunikasjonsdirektør Berit Koberg Rossiné og studiedirektør Hanna Ekeli orienterte.


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 9 Godkjenning av søkekomite for rektorvalget 2021

Saken er utsatt.

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 


V-SAK 10 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: økonomi og lønn

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2015/6025

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.1 ledd


V-SAK 11 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2020

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2020/1318

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til priskomiteens innstilling og tildeler

  • Forskningsprisen til professor Ole Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
  • Pris for yngre forskere til professor Trude Storelvmo. Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Utdanningsprisen til førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Formidlingsprisen til professor Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet
  • Innovasjonsprisen til professor Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 12 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2020

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2020/1323

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd


V-SAK 13 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2020

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2020/343

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2020 tildeles følgende kandidater:

1. Ph.d. Jon Magnus Haga (MED)

2.Ph.d. Banafsheh Ranji (HUM)
3. Ph.d. Carl Andreas Lindstrøm (MATNAT)
4. Ph.d. Solveig Hillesund (SV)

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 14: Nye studieplasser og rekrutteringsstillinger til UiO i revidert nasjonalbudsjett 2020

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og studiedirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/13073

Forslag til vedtak:

Rektor gis fullmakt til å fordele nye studieplasser, rektrutteringsstillinger, samt fordeling av særskilt finansiering på 6 millioner kr. til medisin og andre helseutdanninger.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 15 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Protokollen ble godkjent.


 

Publisert 24. juni 2020 11:12 - Sist endret 24. aug. 2020 13:01