Sikkerhet og beredskap - økt samhandling

Partnerforum og Næringslivsforum inviterer toppledere til seminar om Norges sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

Seminaret tok utgangspunkt i hovedkonklusjonene fra 22. juli-kommisjonen og Statoils oppsummeringer etter terrorangrepet ved In Amenas.

  • Hvilke nye trusselbilder bør Norge være forberedt på?
  • Hvilke trusler møter norske virksomheter i utlandet?
  • Hva bør vi gjøre for å forbedre vår evne til å håndtere fremtidige kriser?
  • Næringslivet som aktør og samarbeidspartner: Hvordan kan vi skape økt dialog og en felles nasjonal plattform?

Omfanget av kriser og den økende kompleksitet av risikoer som omgir oss, krever at vi finner nye og bedre måter å samarbeide på. Et stabilt og forutsigbart samfunn vil kreve at alle samfunnsområder bidrar og tar økt ansvar. Det offentlige må kunne samarbeide tettere med både privat og frivillig sektor, samtidig som eksisterende forskning trekkes mer aktivt inn.

Seminaret ble avsluttet med diskusjon og innspill fra sentrale aktører fra offentlig og privat sektor. Diskusjonen ble ledet av Sven Mollekleiv.

Intervju med Sven Mollekleiv

Program

16:00               Registrering. Enkel bevertning.

16:15               Åpning av seminaret ved prorektor Ragnhild Hennum
                        Universitetet i Oslo

16:20               Samfunnssikkerhetsutfordringer; hendelser og systematisk arbeid (pdf)
                        Øistein Knudsen jr., ekspedisjonssjef, Justis- og
                        beredskapsdepartementet

16:45               Hvilke utfordringer står norske statsborgere overfor under reiser og
                        opphold i ustabile deler av verden, eller i krise- og konfliktområder? (pdf)
                        Ola Kaldager, offiser og historiker

17:05               Dialog

17:15               Pause

17:30               Globalisering og ny verdensorden:
                        Konsekvenser for security både ute og i Norge. (pdf)
                        Kjell Eliassen, professor, Handelshøyskolen BI

17:50               Digital sårbarhet, om telekom-infrastrukturer og samfunnssikkerhet (pdf)
                        Olav Lysne, professor, Universitetet i Oslo

18:10               Dialog

18:20               Statoils erfaringer etter In Amenas.
                        Viktigheten av gode og strukturerte samarbeidsrelasjoner ved 
                        forebygging og håndtering av alvorlige hendelser.
                        Helga Nes, Vice President Corporate Security and Emergency
                        Preparedness, Statoil ASA

18:40               Dialog

18:50               Diskusjon med anledning til innspill fra deltagerne. 
                        Diskusjonsleder: Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors;
                        Senior Vice President/Head of Corporate Social Responsibility, DNV GL

19:30               Middag for seminardeltakerne


Program i pdf.

Om seminaret

På møtet stiller toppledere fra våre statlige partnere, samt en rekke aktører fra privat og frivillig sektor. Vi regner med bli omlag 80 deltakere som alle vil være opptatt av temaet,
med viktige erfaringer og meninger. Programmet gir rom for at deltakerne kan få delt tanker og bli kjent med hverandre. Tanken bak seminaret er også å bygge nettverk.


Master of Management-program om sikkerhet og kulturforståelse ved Handelshøyskolen BI

Seminaret bygger på et program for Master of Management om sikkerhet ved Handelshøyskolen BI. Mastergraden og seminaret tar begge utgangspunkt i de nasjonale utfordringene Norge står overfor etter 22.juli og In Amenas. Kompetanse og samhandling mellom ulike sektorer, selskaper, og offentlige og private aktører er nøkkelord.


Seminarrekke om sikkerhets- og beredskap 2015

Næringslivsforum ønsker å følge opp temaet med en egen seminarrekke om sikkerhets- og beredskapsutfordringer, med oppstart i 2015. Vi vil her ta opp sikkerhetsaspekter, som terrorisme og militære trusler, klima, helse, overvåkning og spionasje, samt økonomi. En felles problemstilling for alle disse områdene vil være håndtering av store informasjonsmengder.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål i forbindelse med seminaret.

Om bidragsyterne

Kjell A. Eliassen er professor ved Handelshøyskolen BI, Senter for europeiske og asiatiske studier. Han har i mange år vært professor i europeiske studier ved The Free University i Brussel og professor ved Aarhus Universitet. Eliassens fagfelt inkluderer globalisering, regional integrasjon, EU-spørsmål, telekommunikasjon og informasjonspolitikk, e-government, offentlig forvaltning og privatisering, samt regulering og industriutvikling i Europa og Asia. Han er forfatter av en rekke bøker. Eliassen har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter.

Ola Kaldager er spesialrådgiver i Bestia Risk Consulting. Han er norsk offiser og utdannet historiker. Kaldager ledet i 1996 etableringen av E-14, seksjonen for spesiell innhenting ved Etterretningstjenesten, og han ledet deretter seksjonen frem til 2005. Kaldager har oppholdt seg og arbeidet og i krise- og konfliktområder i nærmere 10 år.

Øistein Knudsen jr. er ekspedisjonssjef for Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i Justis- og beredskaps-departementet, en avdeling som ble opprettet etter terror-angrepet 22. juli 2011. Knudsen har både sykepleier-utdanning og høyere militær utdanning, og han har gjennom-gått stabskurs og sjefskurs ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Han har tidligere vært direktør for utredning og nasjonal beredskap ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og direktør for Krisestøtteenheten (KSE). Knudsen har publisert flere bøker, og han har ledet og deltatt i både nasjonale og internasjonale råd og utvalg.

Olav Lysne  er professor i kommunikasjonssystemer ved Universitetet i Oslo og leder for Center for Resilient Networks and Applications ved Simula Research Laboratory.  Senteret, som er finansiert av Samferdselsdepartementet, forsker på robusthet i telekommunikasjonssystemer, og det har forskere fra Simula, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.  Lysne er leder for Lysneutvalget, et regjeringsnedsatt utvalg som skal se på den digitale sårbarheten i Norge. Utvalget skal levere sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet i september 2015.

Sven Mollekleiv er president i Norges Røde Kors og Senior Vice President/Head of Corporate Social Responsibility i DNV GL. Han ble ansatt i Det Norske Veritas i 2001, hvor han først var HR-direktør og deretter direktør for samfunnskontakt og CSR. Mollekleiv har hovedfag fra Idrettshøgskolen. Han har bl.a. vært informasjonssjef i Norges idrettsforbund fra 1984 til 1987 og markedssjef i Norges Fotballforbund fra 1988 til 1992. Fra 1991 til 2001 var Mollekleiv generalsekretær i Norges Røde Kors, og i 2008 ble han valgt til president i samme organisasjon.
 

Helga Nes er direktør for Konsernsikring og Beredskap i Statoil. Hun er bl.a. ansvarlig for å implementere de sikringsforbedringer som ble anbefalt i den uavhengige granskningsrapporten etter terrorangrepet på In Amenas i Algerie. Helga Nes har arbeidet innenfor olje- og gassvirksomheten i Hydro og Statoil i 30 år, og har innehatt en rekke ulike lederposisjoner. Hun var en del av konsernledelsen i Statoil fra 2008-2010, med ansvar for Konsernstaber og fellestjenester, og hadde ansvaret for HMS i den internasjonale virksomheten fra 2011-2013, da den nye Konsernenheten for Sikring og Beredskap ble etablert.

Emneord: Sikkerhet, Ledelse, Forvaltningspolitikk, Effektivitet, Kommunikasjon
Publisert 13. okt. 2014 10:59 - Sist endret 9. des. 2019 11:06