Stortingets kontrollvirksomhet i et maktfordelingsperspektiv

Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

Årsmøte, topplederseminar og middag

Program

16:30 Partnerforums årsmøte        
          Ledet av Ragnhild Hennum, prorektor, Universitetet i Oslo
          Sakspapirer vil bli sendt ut to uker før møtet

17:30 Pause og registrering av deltakere til Topplederseminaret. Bevertning

18:00 Topplederseminar:   
          Stortingets kontrollvirksomhet i et maktfordelingsperspektiv   

         
          Sted: Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, inng. Univ.gata      

20:00  Middag for seminardeltakerne   Sted: Professorboligen (kart)
Slutt ca kl. 22 

Om seminaret

  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen opptrer på vegne av Stortinget - hva legger dette av føringer for kontrollen med den utøvende makt?
  • Kontrollvirksomheten er i de senere årene blitt oppgradert og intensivert. Hva er effekten for embetsverket? 
  • Går KK-komitéens synlighet på bekostning av det løpende arbeidet med politikkutforming i Stortinget?
  • Svekker sentraliseringen av kontrollen med «hvordan det gikk», Stortingets samlede kapasitet for institusjonell læring?
  • Er det behov for endringer?

    Seminaret bygger videre på Partnerforums nylig avholdte aktualitetsseminar:
    Stortingets kontrollvirksomhet - effekter på embetsverket 

Om foredragene

Eivind Smith: Innledningen tar utgangspunkt i at kontroll- og konstitusjonskomiteen opptrer på vegne av Stortinget. Komiteen og dens virksomhet må altså forstås i lys av at vår konstitusjon fordeler statens oppgaver mellom flere aktører. Dette legger viktige føringer for komiteens kontroll med den utøvende makt, særlig i relasjon til embetsverket utenfor departementene og til egne rettssubjekter (selskaper mv.) der staten – direkte eller indirekte – har eierandeler.

Aslak Bonde: Kritikken mot Stortingets kontrollkomité er nå blitt så kraftig at det er viktig å minne om dens viktige funksjon. Den viktigste er at den bidrar til at det blir offentlig oppmerksomhet om granskninger og presseoppslag som ofte avdekker alvorlige systemsvikt i forvaltningen. Erfaringen viser at interne granskninger uten offentlighet ofte kommer til kort. Et godt eksempel er hvordan høringene om 22. juli-kommisjonen ga kunnskap om årelange revirkamper og ikke-samarbeid i forvaltningen. Forhold som en rekke statsråder hadde unlatt å rydde opp i. Et viktig poeng med kontrollkomitéen er at den har et eget regelverk som sikrer at et mindretall i Stortinget kan drive frem granskninger og presse frem en åpenhet i offentligheten som ellers ikke ville ha vært der.

Eva Hildrum: Lojalitet, integritet og faglig nøytralitet er kjerneverdier for embetsverket. Lojaliteten til den til en hver tid sittende statsråd er meget sterk. Hvilken effekt har kontrollkomiteens økende aktivitet på embetsverkets arbeidsform, kultur og rolle? Innrettes kontrollvirksomheten slik at den øker kvaliteten og effektiviteten i embetsverket? Embetsmenn innkalles jevnlig til høring i kontrollkomiteen sammen med tidligere eller sittende statsråd - hvilke dilemmaer medfører dette?

Øystein Børmer: Stortingets og Riksrevisjonens kontrollvirksomhet må også sees i sammenheng med kravene blant annet statens økonomiregelverk stiller til blant annet helhetlig styring og internkontroll i departementer og virksomheter. Revisjonsfunn og enkelthendelser må håndteres i en helhet, samtidig som rommet for – eller kravet til - skjønnsutøvelse i regelverket bør utnyttes.


Om innlederne

 
Eivind Smith er professor i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo med norsk og komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett som hovedarbeidsområde. Blant hans nyere bøker er «Forvaltningsrett» og «Konstitusjonelt demokrati». Ved siden av en omfattende publikasjonsliste og omfattende  internasjonalt samarbeid har han vært forskningsleder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi, leder av bl.a. Opplæringslovutvalget og Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen. Smith er for tiden styreleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Partilovnemnda.
Eva Hildrum er utdannet cand polit fra UiO. Mange års erfaring fra ledende stillinger i flere departementer. Departementsråd i Samferdselsdepartementet 2005 - 2015. Pensjonist fra 1.7.2015.
Aslak Bonde har arbeidet ti år i Aftenpostens politiske avdeling og ti år i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York.
Øystein Børmer tiltrådte som direktør for Direktoratet for økonomistyring høsten 2012, etter seks år som assisterende direktør og stabsdirektør i samme direktorat. Han har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har tidligere hatt flere ulike stillinger i Finansdepartementet. Børmer har også erfaring fra politikken, som statssekretær for tidligere finansminister Per Kristian Foss og som finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.
Mads Danielsen

Mads A. Danielsen er journalist i tidsskriftet Stat & Styring. Han er til vanlig vitenskapelig assistent og mastergradsstudent ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, der han jobber på to forskningsprosjekter om henholdsvis statssekretærer og toppledere i embetsverket. Han skriver masteroppgave om ledelse og politisering i norsk forvaltning. Danielsen er tidligere fast kommentator i Aftenposten Si;D. Han har tidligere jobbet for bl.a. Europautredningen og Norges delegasjon til EU, og ble tildelt Europakommisjonens ungdomspris i 2013.  

Om årsmøtet og topplederseminaret

Partnerforum arrangerer topplederseminar for Partnerforums ledere i etterkant av årsmøtet, normalt i løpet av november/desember. Målsettingen er å skape dialog omkring viktige tema for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming. Til seminaret inviteres Partnerforums toppledere og innledere fra forskning og forvaltning/næringsliv.

Tidligere topplederseminarer


 

Emneord: Demokrat, Forvaltningspolitikk, Juss, Styring
Publisert 11. okt. 2016 15:31 - Sist endret 10. mars 2021 10:04