Styring i medienes tid

Topplederseminar: Hvordan påvirker mediene relasjonen mellom departementer og underliggende etater?

Eksklusivt seminar for Partnerforums toppledere:

Alle er enige om at samhandlingen og styringen må bli bedre i offentlig sektor. Samtidig må forvaltningen forholde seg til en virkelighet hvor mediene får en stadig større plass. Oppslag i pressen, innsynsforespørsler og mediehenvendelser påvirker i stor grad hverdagen, og man bruker mye tid på å svare mediene, betjene politisk ledelse osv.

  • Hva har denne utviklingen å si for arbeidsprosesser og samhandlingen i forvaltningen?
  • Hvordan påvirkes forholdet mellom departementene og underliggende etater av stadig å være i medienes søkelys?

Mens mediene og politikerne ønsker raske svar, krever sakenes kompleksitet ofte mer grundige prosesser.

  • Hvordan oppleves dette dilemmaet for ledelsen i sentralforvaltningen?
  • Er klimaet slik at faglige motforestillinger åpent kan presenteres, eller ligger det en forventning om politisk lojalitet som gjør dette vanskelig?

PROGRAM - ÅRSMØTE, TOPPLEDERSEMINAR OG MIDDAG

14:00

Partnerforums årsmøte

Ledet av  viserektor Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo

Sakspapirer vil bli sendt ut to uker før møtet

14:45

Topplederseminar - styring i medienes tid

Registrering. Enkel bevertning

Sted: Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, inng. Univ.gata

15:00  Velkommen ved viserektor Åse Gornitzka, Universitetet i Oslo
 
  Slutt ca. kl 17. Etter seminaret inviteres deltakerne på middag.
17:30

Middag for toppledere og seminardeltakere

Sted: Professorboligen (kart)

Program (pdf)

OM FOREDRAGENE

Kristoffer Kolltveit gir et lite innblikk fra forskningsprosjektet “På toppen av styringssystemet” samt fra et nylig avsluttet prosjekt om mediepåvirkning i offentlig sektor. For tiden jobber Kolltveit med et prosjekt om hvordan kommunikasjonsansatte, politiske rådgivere og statssekretærer påvirker arbeidet i regjeringsapparatet samt mellom Storting og regjering.

Hilde Singsaas: Regelverket for styring i staten er ment å fremme overordnet styring der det settes tydelige mål og gis frihet i oppgaveløsingen. Beslutninger skal bygge på grundige faglige vurderinger av hvordan målene best kan nås. Hvordan står disse styringsprinsippene seg i møtet med presset fra mediene og politikken om raske svar og løsninger? Får virksomhetene det handlingsrommet de trenger, og bygger beslutningene på et godt nok grunnlag?

Sigbjørn Aanes: Teknologiutvikling og meroffentlighet er en del av demokratiutviklingen, men også en utfordring i styring av offentlig sektor. 
Hvordan forholde seg til pressen i dagens medieverden?

Eva Hildrum  I et mediestyrt samfunn er både statsråder og embetsverk under sterkt press. Medieutviklingen, med høy hastighet, personfokus på statsrådene og framveksten av sosiale medier endrer rammebetingelsene for utøvelse av politisk makt så vel som rammebetingelsene for embetsverket som skal sette politiske programmer ut i livet. Kommunikasjonsavdelingene vokser, og det samme gjør antallet politiske medarbeidere i departementene. Gråsonen mellom politikk og fag snevres inn når enkeltsaker  blåses opp i  mediene, og ressurser bindes opp til kortsiktig brannslukking. Samtidig har forvaltningens samhandling med mediene endret seg. For ikke lenge siden kunne embetsfolk uttale seg i pressen om faglige saker de hadde ansvar for. Det skjer sjelden i dag, og i alle fall ikke uten at det er kvalitetssikret i kommunikasjonsavdelingen og av politisk ledelse. Av Per Sandbergs bok ser vi at selv statsråder kan få en form for munnkurv. Hva gjør denne utviklingen med det offentlige ordskiftet og med forholdet mellom politikk og fag?

 

OM BIDRAGSYTERNE

Kristoffer Kolltveit er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Doktorgraden handlet om beslutningsprosesser i regjeringene Bondevik 2 og Stoltenberg 2. Kolltveit har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om mediepåvirkning i offentlig sektor gjennomført sammen med forskere fra Journalistutdanningen ved OsloMet og Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. 

Hilde Singsaas er direktør for Direktoratet for økonomistyring. Hun har tidligere jobbet i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Bank og Econ. Hun har også vært statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Hun har hovedfag i statsvitenskap og en bachelor i samfunnsøkonomi


Sigbjørn Aanes har i mange år vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere. Han hadde i mange år ansvaret for posisjoneringen og håndteringen av Solberg omdømme i pressen og var sentral i utviklingen av Høyres strategier for valgene fra 2011 – 2017. Tidligere arbeidet Sigbjørn som informasjonssjef i Norsk Olje og gass. Han har bred erfaring fra politisk kommunikasjon, budskapsutvikling, endringsledelse, strategiarbeid og krisehåndtering. 


Eva Hildrum er utdannet cand polit fra UiO og har mange års erfaring fra ledende stillinger i flere departementer.  Hun var departementsråd i Samferdselsdepartementet 2005 – 2015. Pensjonist fra 1.7.2015. Eva Hildrum har tidligere bidratt på Partnerforums topplederseminar, i 2016 da vi diskuterte Stortingets kontrollvirksomhet i et maktfordelingsperspektiv.

 

John-Arne Røttingen  er administrerende direktør i Norges forskningsråd fra mars 2017. Røttingen har bakgrunn som leder innen helseforvaltningen og bred forskerbakgrunn innen medisin og helse. Han har innehatt en rekke verv innen forskning og utdanning og innen global helse nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet lege med doktorgrad fra UiO og mastergrader fra Oxford og Harvard.   

PÅMELDING

Påmelding

Frist for påmelding er 5. desember. Påmeldingen til årsmøtet, seminar og/eller middag. Seminaret er forbeholdt Partnerforums toppledere, som gjerne må invitere med seg aktuelle ressurspersoner fra egen organisasjon.

OM ÅRSMØTET OG TOPPLEDERSEMINARET

Partnerforum arrangerer topplederseminar for Partnerforums ledere i etterkant av årsmøtet, normalt i løpet av november/desember. Målsettingen er å skape dialog omkring viktige tema for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming. Til seminaret inviteres Partnerforums toppledere og innledere fra forskning og forvaltning/næringsliv.

Tidligere topplederseminarer

OM PARTNERFORUM

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I år vil ca 100 innledere bidra for ca 2000 deltakere.

Publisert 2. nov. 2018 10:29 - Sist endret 10. des. 2018 12:52