40-gruppe – Arkeologi (40ARK)

Om emnegruppen

Arkeologi er vitenskapen om fortidige mennesker og samfunn. Fagets primære kildemateriale - menneskets materielle kultur - studeres i et tverrvitenskapelig perspektiv, der metode og teori hentes fra så vel naturvitenskapelige og sosialvitenskapelige fag som historiske disipliner. Emnegruppen er lagt opp med flere kombinasjonsmuligheter, slik at hver enkelt kan bygge opp den 40-kombinasjon som vil passe best for egne studieinteresser. Hvert emne i gruppen teller 10 stp. Emnegruppen består av et obligatorisk innføringsemne for alle (ARK1000), deretter kan velges om man ønsker å fordype seg i steinalder- og bronsealderarkeologi (ARK1010), i Middelhavsarkeologi (gresk-romersk arkeologi) (ARK1020), eller i europeisk jernalder- og middelalderarkeologi (ARK1030). I tillegg velges ett av disse emnene: Forhistorisk arkeologi (ARK2011) eller Klassisk arkeologi (ARK2021) eller Historisk arkeologi (ARK2031) hvor man også får en fordypning innen den perioden man ønsker å studere nærmere. De siste 10 stp. kan hentes fra et av følgende emner: ARK2000 Arkeologisk teori og metode, ARK2110 Arkeologisk kulturminneforvaltning eller ARK2120 Hunters and Gatherers and Stone Age Technology.

Et normalt studieløp for denne 40-gruppen vil strekke seg over 3-4 semestre. Det anbefales å starte med ARK1000 fulgt opp av et av emnene ARK1010, 1020 eller 1030 og deretter et av emnene ARK2011, ARK2021 eller ARK2031. Det siste emnet kan tas når det passer best inn i eget studieløp (ARK2000, ARK2110 eller ARK2120), men det frarådes å ta et av disse emnene i 1. semester. Hvis nye fagspesifikke emner blir opprettet på 2000-nivået kan et av disse brukes som et alternativ til et av emnene ARK2000/2110/2120.

Hva lærer du?

Etter gjennomført studium skal du kunne videreformidle hva som kjennetegner arkeologien som vitenskap, og sette faget inn i en samfunnskontekst. Du skal kunne beskrive typiske trekk ved de ulike arkeologiske periodene og sentrale kulturhistoriske problemstillinger. Du skal ha lært å:
• bruke fagspesifikk terminologi
• bygge opp en vitenskapelig argumentasjon
• gjenkjenne diagnostisk arkeologisk materiale og knytte det til en kulturhistorisk periode
• orientere deg målrettet i arkeologisk litteratur
• identifisere og sette ord på kildekritiske, metodiske og teoretiske problemer
• selv utarbeide arkeologiske problemstillinger
• diskutere fortolkninger av et arkeologisk materiale på en selvstendig måte, både skriftlig og muntlig

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emner.

ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng - Undervises: Hvert høstsemester)
er obligatorisk.

Velg 1 av 3 emner

Velg 1 av 3 emner:

Velg 1 av 4 emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet