Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Italiensk (80ITA)

Om emnegruppen

NB: Denne oppbygningen av 80-gruppen gjelder studenter med opptak til italiensk bachelor fra og med høsten 2013 til og med høsten 2017. For studenter med opptak t.o.m. høsten 2012, gjelder denne sammensetningen av emnegruppen. For studenter med opptak fra og med høsten 2018, gjelder denne sammensetningen av emnegruppen.

 

Emnegruppen inngår i studieretningen for italiensk. Du studerer italiensk språk, litteratur og kulturelle forhold.

Det er mange likheter i ordforråd mellom italiensk og andre romanske språk. Av dagens romanske språk er dessuten italiensk det som ligger nærmest latin. Italia har en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid med et internasjonalt språk som er viktig på flere områder som kunsthistorie, musikk, film, gastronomi, fotball, mote og design.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnegruppen, har du:

  • kompetanse i praktisk italiensk språkbeherskelse
  • muntlig og skriftlig ferdighet i språket
  • ferdighet i å lese og analysere tekster av ulik type
  • evne til å forstå og formidle kunnskap om italiensk språk, litteratur og kultur
  • kunnskap om sentrale italienske skjønnlitterære tekster fra flere epoker og sjangere
  • grunnlag for å forstå andre romanske språk som spansk og fransk
  • oversikt over utviklingen av italiensk litteratur og førstehåndsinnsikt i verk som er sentrale også i europeisk perspektiv
  • kompetanse knyttet til fortolkning og formidling av tekster og til refleksjon over lesningen
  • evne til å analysere kompliserte problemstillinger

Oppbygging og gjennomføring

80-gruppen består av obligatoriske emner i et omfang av 60 studiepoeng: fire emner i italiensk språk, ett emne i italiensk litteratur og ett emne i italiensk kulturkunnskap. De siste 20 studiepoengene velges blant alle emner i italiensk på 1000- eller 2000-nivå.

Utenlandsopphold:

ITA1110R sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) kan tas som valgfritt emne. Det er også mulig å ta en større del av bachelorgraden som delstudier ved et utenlandsk universitet, se programmets informasjonside om utvekslingsavtaler

Kvalifisering for videre studier

80-gruppen i italiensk oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i italiensk ved UiO.

80-gruppen i italiensk kan også inngå i søknadsgrunnlaget til PPU. Se informasjonssidene om skolefag på HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden bør bygges opp med tanke på undervisning i skolen.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av følgende obligatoriske emner:

I tillegg velges 20 studiepoeng blant følgende emner:

Du bør velge emne i italiensk språk eller litteratur ut i fra hva du ønsker å gå videre med på masternivå.

Annet