80-gruppe – Kulturhistorie (80KULH)

Om emnegruppen

Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Hvordan er sykdom blitt forklart? Hvorfor trodde folk på hekser og trolldom? Hvordan forholder vi oss til naturen og det naturlige? Hva betyr tingene vi omgir oss med for hvordan vi lever?

Faget er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske dimensjonen i faget dreier seg om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger. Faget arbeider i hovedsak med vestlig kultur i periodene fra ca. 1500 til i dag.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg en oversikt over sentrale kulturhistoriske problemstillinger og kunnskap om fagets forskningsperspektiver. De valgfrie emnene gir mulighet til å lære mer om bestemte tema. I bacheloroppgaven som er det obligatoriske emnet som avslutter 80-gruppen, får studenten prøve ut sin kunnskap gjennom en selvstendig undersøkelse.

80-gruppen i kulturhistorie består av syv obligatoriske 10-sp-emner samt ett valgfritt 10-sp-emne som studenten velger fra listen nedenfor. Dersom du ønsker å velge mer enn 10 sp fra denne listen kan du bruke de frie emnene i bachelorgraden din til å utvide fordyningsgruppen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

På emnesiden for hvert emne vil det bli spesifisert når emnet går.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Kulturhistorie (bachelor)

Annet

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til Masterprogram i Europeisk kultur og Museologi og kulturavstudier.