Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Teatervitenskap for estetikkprogrammet (80TEAT)

Om emnegruppen

Denne fordypningen kan ikke velges av nye studenter høsten 2012, 2013 eller 2014.

Denne emnegruppen gjelder studenter på bachelorprogram for estetiske studier som ønsker hovedfordypning i teatervitenskap. Emnegruppen (80 sp) består av fordypningsfag 1 (60 sp teatervitenskap) og fordypningsfag 2 (20 sp). Fordypningsfag 2 velges fritt blant programmets 20-grupper i et annet estetisk fag.

Faget teatervitenskap favner et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer som på ulike måter rommer et iscenesettelsesperspektiv eller performativt aspekt. Fortidens og samtidens teater og andre iscenesatte uttrykk er deler av fagets studieområde. Å studere iscenesettelser og performative hendelser som finner sted utenfor teaterrommet er i dag også en viktig del av den teatervitenskapelige virksomheten. I denne emnegruppen legges det vekt på å studere teater og iscenesettelse som estetisk uttrykk, i relasjon til et annet estetisk fag.

Læringsmål
Etter endt studium skal studentene kjenne til hovedlinjene i teatrets form og innhold slik det har utspilt seg i den vestlige tradisjonen, fra antikken til i dag. Dette innebærer kunnskaper om spillesteder og scenerom, skuespillerkunst, regi, tekst, scenografi, lys og musikk, samt publikum som medskapende element. Studentene skal også kjenne til sentrale tekster innen teaterteori og manifester. I tillegg til disse basiskunnskapene skal studentene ha fordypet seg i fire emner fra områder som teaterpolitikk, dramaturgi og teaterhistorie. På denne bakgrunnen skal de i en skriftlig akademisk form kunne redegjøre for hvordan teater og iscenesettelse er betinget av historiske forutsetninger, tidligere tekster og uttrykk og dessuten av konvensjoner som stil og sjanger. Etter endt utdanning i to fag representert på estetikkprogrammet skal studentene ha tilegnet seg analytiske ferdigheter som vil være en vesentlig ressurs i alt arbeid med språk og kommunikasjon.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppens progresjon kommer til uttrykk ved at studentene lærer teaterhistorie i første semester og teaterteori/manifester i andre semester. De øvrige emnene velges fritt, ut fra hvert semesters undervisningstilbud, som kan variere i henhold til fagets ressurser.

Utenlandsopphold
Det anbefales at et eventuelt utenlandsopphold legges til 5. semester.

Kvalifisering for videre studier og arbeid
En bachelorgrad med fordypning i teatervitenskap for estetikkprogrammet gir kompetanse til å søke om opptak til masterstudiet i estetiske studier med fordypning i teatervitenskap. I arbeidslivet kan kompetansen brukes på alle felter der det er behov for kunnskaper om estetikk, teater, iscenesettelse og performance, og der det er behov for kompetanse i tolkning og formidling av ulike performative uttrykk. Tidligere kandidater i teatervitenskap er i størst grad å finne i teatervirksomhet på ulike nivåer, undervisning, informasjonsarbeid/PR, kulturadministrasjon og ledelsesutvikling.

Studenter som fikk opptak t.o.m. høsten 10 skal benytte emnegruppen 80TEAT

Emner i emnegruppen

Teatervitenskap (fordypningsfag 1; 60 sp) består av:

40 sp obligatoriske emner:

20 sp valgt blant følgende emner:

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper:

Annet

 • TEA1101 er nedlagt
 • TEA1102 er nedlagt
 • TEA1201 er nedlagt
 • TEA1202 er nedlagt
 • TEA1203 er nedlagt
 • TEA2101 er nedlagt
 • TEA2102 er nedlagt
 • TEA2122 er nedlagt
 • TEA2124 er nedlagt
 • TEA2126 er nedlagt
 • TEA2230 er nedlagt
 • TEA2231 er nedlagt