Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi studentene en forståelse av aktuelle temaer innenfor jernalder- og middelalderforskning, for eksempel urbanisering, identitetsstudier, landskapsanalyser og religionsskiftet, på en fordypende og problemorientert måte.

Studentene presenteres for et bredt spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse vitenskapelige problemstillinger relatert til disse.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du kunne:

  • presentere en rekke viktige og aktuelle emner innen arkeologisk jernalder- og middelalderforskning
  • beskrive grunnleggende faghistoriske og teoretiske trekk ved de ulike tema som tas opp i undervisningen
  • gjøre rede for hvordan forskerens teoretiske og metodiske ståsted er styrende for håndtering av arkeologiske data og historiske kilder
  • utføre en egen analyse innenfor minst ett grunntema i historisk arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltagelse i undervisningen krever undervisningsopptak på emnet.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret og består av 9 dobbeltforelesninger og 9 dobbelttimer med gruppeundervisning. Gruppeundervisningen bygger på forelesningene og det forutsettes at du har satt deg inn i relevant litteratur fra pensum på forhånd.

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført minst seks (6) av i alt ni (9) gruppesamlinger.

Emnet benytter Canvas og student-epost i undervisningen. Beskjeder kan også bli lagt ut på emnets semesterside.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen: Det blir avholdt en tredagers hjemmeeksamen som karakterbedømmes. Oppgaven skal være på 8-10 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom, totalt ca 18 000 - 23 000 tegn uten mellomrom. Besvarelser under eller over dette antallet kan få negative følger for karakteren. Den valgte oppgaveteksten skal stå som overskrift på første side. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Eksamen leveres i pdf-format i Inspera.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige.

Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeologi.

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Frist for å be om begrunnelse er 1 uke etter sensuren er gitt. Begrunnelsene gis vanligvis innen tre uker etter sensur. Ved ferie kan dette ta lengere tid.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk