Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet følger første halvdel av forelesningene i HIS1200.

Dette emnet gir en innføring i verdenshistorie i tiden fram til ca. 1500/1650. Emnet tar opp kontakt, forbindelser og påvirkning mellom forskjellige kulturer og samfunn i et globalt perspektiv.

Emnet behandler blant annet:

 • sammenhengen mellom økonomisk/teknologisk utvikling og endringer i sosial organisering
 • forholdet mellom verdslig makt og religion
 • dannelser av store riker, migrasjon, kulturell kontakt og økonomisk samhandling på tvers av kontinentene

Hva lærer du?

Studentene skal:

 • få grunnleggende kjennskap til, og forståelse for, prosesser og sammenhenger i verdenshistorien
 • kunne se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, som kultur, økonomi, demografi og politikk

Pensum er todelt:

 • et oversiktspensum, som gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien
 • et særemnepensum. Særemnet er en fordypning der en får innsikt i fagdebatt, historisk forskning og historisk metode.

Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Høsten 2019: Emnet er forbeholdt studenter som mangler emnet i sin utdanningsplan. Er du usikker på om dette gjelder deg? Ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Emnet har ca. 300 plasser (H19: ca. 50 plasser). Forelesningene er offentlige. Deltagelse i særemnegrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Høsten 2019 følger emnet første halvdel av forelesningene i HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800, og har redusert kapasitet. Dette semesteret tilbys det kun to særemnegrupper. 

Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Du skal sette opp tre særemner i prioritert rekkefølge.
 • Oversikt over hvilke særemner som tilbys for ditt semester finner du på HIS1100's semesterside. 
 • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppene du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som hun/han tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (HIS1100 følger første halvdel av forelesningene i HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800) og særemneundervisningen (6 dobbelttimer).

Ressurser knyttet til fellesforelesningene og de ulike særemnene vil legges ut i Canvas.

Obligatorisk muntlig aktivitet

 • I særemneundervisningen er det lagt inn obligatorisk muntlig aktivitet.
 • Det vil bli gitt mer informasjon om den muntlige aktiviteten i særemneundervisningen.
 • Den muntlige aktiviteten forutsetter at du er tilstede i særemneundervisningen og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hva som kreves.
 • Studentene må få godkjent den obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en fire timers skoleeksamen. Den obligatoriske muntlige aktiviteten må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum. Studenter som har en godkjent obligatorisk aktivitet fra et tidligere semester og som tar opp igjen eksamen, bør lese pensum fra et særemne som undervises det semesteret studenten tar eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2019 - ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no for spørsmål. Emnet vil følge forelesningene til HIS1200. 

Eksamen

Høsten 2018 og høsten 2019 avholder vi konteeksamen på HIS1100.

Kun studenter som ikke har et gyldig resultat i emnet vil få mulighet til å avlegge denne.

Man meldes automatisk opp dersom man har rett på konte-forsøk, informasjon sendes til kandidater når sensur har falt.

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte av særemnene har undervisning på engelsk.