GRE2400 – Tematisk tekstseminar i gresk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet leser vi et utvalg tekster, prosa så vel som diktning, knyttet sammen ved f.eks. sjanger, epoke, tematikk og/eller litterær teknikk. Teksten(e) leses parallelt med en betydelig mengde sekundærlitteratur som gir innsikt i ulike tilnærminger (teoretiske, metodologiske og hermeneutiske) til det valgte perspektivet. Innholdet i emnet vil variere fra semester til semester.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene fra gammelgresk til norsk.
  • fortolke pensumtekstene med henblikk på tekstkritiske, språklige, litterære, historiske, filosofiske og/eller andre relevante perspektiver.
  • diskutere aspekter av tekstene i et faglig fellesskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I, GRE1002 – Innføring i gresk II eller tilsvarende, samt GRE1105 – Gresk grammatikk I.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har tatt 40 studiepoeng i gresk før du tar dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

10 dobbeltimer seminarundervisning.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltagelse fra studentene, og vi forventer at du møter forberedt. Forberedelsesmaterialet legges ut i Canvas i god tid før seminarene.

Høsten 2020 har emnet felles undervisning med GRE4400 – Fordypningsseminar i gresk.

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn, ikke inkludert litteraturliste).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)