Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser et gresk drama fra den klassiske perioden (5. århundre f.Kr.) - tragedie eller komedie - samt utdrag fra andre dramatiske verk som er relatert til dette, innholdsmessig eller på annen måte (til sammen ca. 100 sider*).

Gjennom ekstensiv lesning av sekundærlitteratur får du i tillegg innsikt i den vitenskapelige tolkningen av verkene vi leser og i den vitenskapelige og kunstneriske resepsjonen av dem.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • Oversette pensumtekstene fra gammelgresk til norsk.
  • plassere verkene i deres historiske kontekst.
  • forklare grammatikken, innholdet og versemålet i tekstene.
  • Diskutere enkelte passasjer med henblikk på tekstkritiske, språklige, stilistiske, litterære, historiske og/eller kulturelle aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I, GRE1002 – Innføring i gresk II, GRE1105 – Gresk grammatikk I og GRE2105 – Gresk grammatikk II .

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

Vi forventer at du møter forberedt til og deltar aktivt i undervisningen.

OBS: Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Den obligatoriske aktiviteten er knyttet til eksamen og er derfor kun gyldig det aktuelle semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn), inkludert fotnoter og litteraturliste. 

Emne: selvvalgt (og godkjent av faglærer) eller oppgitt av faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)