Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kunstformidlingens rolle og oppgaver i forskjellige sammenhenger vil bli drøftet. Emnet vil ha både muntlig, visuell og skriftlig kunstformidling som læringsmål. Det vil bli lagt stor vekt på studentenes egen aktivitet gjennom øvelser, samtaler og diskusjoner.

Deler av undervisningen vil foregå gjennom ekskursjoner (museer, samlinger eller gallerier). Ekskursjonssteder kan variere fra semester til semester. For nærmere informasjon om innhold, se semestersiden.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du ha:

  • kjennskap til ulike former for kunstformidling
  • erfaring med å verbalisere og kommunisere iakttagelser knyttet til kunstformidling.
  • trening i muntlig, skriftlig og visuell kunstformidling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4210 – Kunstformidling

Undervisning

Det vil bli gitt minimum 20 timer undervisning. Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger og seminarer på UiO og ekskursjoner.

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt i samtaler, diskusjoner og på ekskursjoner.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk oppmøte på alle ekskursjoner

  • Obligatorisk oppmøte på minst fem forelesninger/seminar på UiO

  • Ett muntlig fremlegg. Det skal i forkant av det muntlige fremlegget leveres en skriftlig disposisjon på ca. 1 side (ca. 2300 tegn, ikke medregnet noteapparat og mellomrom.)

  • To skriftlige innleveringer

Obligatorisk aktivitet bedømmes til godkjent eller ikke godkjent. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å kunne stille til eksamen. De obligatoriske aktivitetene er gyldig bare semesteret de ble godkjent.  

Alle skriftlige innleveringer skal leveres i Canvas.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2210 er en mappeeksamen bestående av:

  • skriftlig kunstformidling (selvvalgt sjanger, for eksempel kronikk, anmeldelse, presentasjon på internett, pressemelding eller liknende) på 2 sider (ca. 2300 tegn per side, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noteapparat og litteraturliste)
  • semesteroppgave på 8 sider (ca. 2300 tegn per side, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noteapparat og litteraturliste)

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

For å gjennomføre emnet må du være med på alle ekskursjoner. Les mer om obligatorisk aktivitet under "Undervisning". Ekskursjoner kan bli lagt til steder utenfor Oslo. Du må regne med hele dager på ekskursjon. 

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det er usikkert når emnet tilbys igjen

Undervisningsspråk

Norsk