KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bacheloroppgaven er et selvstendig kunsthistorisk arbeid, basert på den faglige innsikten du har utviklet gjennom bachelorstudiet. Emnet skal derfor tas i siste semester av studiet. Du skal knytte tema for oppgaven din til et av 2000-emnene som gis det semesteret du skriver bacheloroppgaven. På semestersiden finner du informasjon om hvilke emner du kan knytte bacheloroppgaven din til. Dersom det er mulig, anbefales det at du velger et emne innenfor en tematikk du er kjent med gjennom tidligere 2000-emner.

Bacheloroppgaven tar sikte på å øke ferdighetene knyttet til selvstendig arbeid med en akademisk tekst. Bacheloroppgaven er spesielt viktig for studenter som ønsker å gå videre på masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier.

Hva lærer du?

Bacheloroppgaven skal sette deg i stand til å arbeide selvstendig og utvikle evnen til å planlegge, dimensjonere og gjennomføre et eget større prosjekt. Du skal etter arbeidet med bacheloroppgaven ha oppnådd følgende:

1. Kunnskapsmål

Du vil kunne:

 • velge en hypotese eller problemstilling og begrunne hvorfor den er relevant for det emnet du har valgt å skrive om.
 • anvende og beherske de begreper, forskningsmetoder og teorier du har blitt presentert for i løpet av studieprogrammet, som er relevant for din valgte bacheloroppgave.
 • avgrense oppgaven innenfor den valgte problemstillingen, samt beherske akademisk framstilling av en oppgave innenfor de rammer som er gitt.

2. Ferdighetsmål

Du vil ha oppnådd:

 • kompetanse til å utforme en mer omfattende sammenhengende skriftlig fremstilling og argumentasjon.
 • styrket språk- og kommunikasjonsferdigheter.
 • bredere metodekunnskap og analyseferdigheter.
 • kompetanse til selv å finne frem til relevant litteratur som belyser de aktuelle hypoteser og/eller problemstillinger.

3. Holdningsmål

Du vil:

 • beherske korrekt bruk av kilder, referanser og sitering.
 • kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk.
 • ha utviklet en forståelse for hvordan forskning bygger på tidligere forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Du må ha studieplass på bachelorprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier ved UiO og være i ditt siste semester for å få opptak til emnet.

Du skal melde deg til undervisning og eksamen på KUN3090 Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier. Du skal ikke melde deg til undervisning og eksamen på det emnet du skal knytte bacheloroppgaven din til.

Overlappende emner

Du kan ikke skrive bacheloroppgaven i et 2000-emne på kunsthistorie du allerede har bestått da disse vil overlappe med 10 studiepoeng.

For eksempel: Du har bestått KUN2240 Kunst og fotografi. Du kan da ikke skrive bacheloroppgave knyttet til KUN2240.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Undervisning på KUN3090 Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier gis som fellesseminarer og veiledningsmøter. I tillegg skal du gjennomføre ulike obligatoriske aktiviteter.

 • Du følger felles seminarundervisning for alle studenter på KUN3090. Fellesseminarene gir generell skriveveiledning i 3 dobbelttimer. I tillegg skal du følge undervisningen som gis på det 2000-emnet du har valgt å skrive innenfor. Du skal ikke melde deg til undervisning og eksamen på det 2000-emnet du har valgt å skrive innenfor.
  • Første seminarundervisning er obligatorisk. Her vil det bli gitt viktig informasjon, og alle vil bli fordelt på emnene dere skal skrive innenfor. Det er derfor viktig at du har gjort deg kjent med hvilke emner som tilbys, og har bestemt deg før møtet. På semestersiden finner du informasjon om hvilke emner du kan knytte oppgaven din til. Du skal ikke melde deg opp i emnet du vil skrive innenfor.
  • De to neste seminarene vil ta for seg arbeidet med prosjektbeskrivelsen og selvvalgt pensum, før prosjektbeskrivelsen skal leveres til godkjenning.
 • Du skal få veiledning av faglærer på det 2000-emnet du skal knytte bacheloroppgaven din til. Veiledningen skjer gjennom møter med faglærer.
  • Veiledning 1: Møte med faglærer. Tema for møtet: Avgrensning av oppgave og forslag til pensum.
  • Veiledning 2: Tema for møtet: Skriftlig tilbakemelding på prosjektbeskrivelse og litteraturliste levert innen oppgitt frist.
  • Veiledning 3: Møte med faglærer. Tema for møtet: Ditt utkast til bacheloroppgaven som du har levert innen fastsatt frist før møtet. I tillegg gir faglærer en kort skriftlig kommentar på utkastet.

For å ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Innlevering av prosjektbeskrivelse innen oppgitt frist.
 • Innlevering av utkast til oppgaven innen oppgitt frist. Utkastet skal være på minimum 5 sider.
 • Det er obligatorisk å stille til veiledning

Prosjektbeskrivelse og utkast skal leveres i Canvas. 

Det er forventet at du presenterer din bacheloroppgave i undervisningen på 2000-emnet du følger og knytter oppgaven din til. Dette avtales i samråd med veileder.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN3090 er en bacheloroppgave.

Oppgaven skal være på 20 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste, illustrasjoner og noteapparat.

Litteraturlisten skal bestå av pensum på emnet du skriver innenfor og et selvvalgt pensum på ca. 800-1000 sider.

Bacheloroppgaven leveres inn i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaven.

Du skal ikke ta eksamen på 2000-emnet du har valgt å knytte oppgaven din til.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Følg med i Canvas for informasjon om undervisningen og eksamen.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk

__________________