KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et leseemne, der studenten setter opp et eget pensum i samråd med en vitenskapelig ansatt, gjerne veileder, eller bruker et pensum som allerede er utarbeidet. Emnet kan ha tilknytning til masteroppgaven, men skal ikke omfatte litteratur som er sentral i oppgaven. Fra og med vårsemesteret 2020 bør tema for leseemnet ha tilknytning til masteroppgaven, men skal ikke omfatte litteratur som er sentral i masteroppgaven.

  • Litteraturen skal gi god allmenn orientering om et emneområde og dets plass i en større sammenheng.
  • Det er viktig at forskjellige synspunkter er representert, og pensum bør derfor inneholde flere artikler og utdrag.
  • Emnet skal inneholde historiografi der dette finnes.
  • Et utvalg kilder kan inngå i pensumet.
  • Omfanget av pensum skal være på ca. 1000 sider.

Pensumlisten må godkjennes og signeres av en faglærer og leveres innen gitt frist.

Hvilke tema vi kan tilby veiledet lesning på kan variere fra semester til semester.

Hva lærer du?

Ved å bestå eksamen i emnet vil du:

  • kunne lese og vurdere forskningslitteraturen kritisk og selvstendig
  • ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler
  • kunne sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i kunsthistorie og visuelle studier eller tilsvarende.

Det kan være nødvendig med gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Pensumlisten kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Dersom emneområdet ligger tett opp til emner studenten har tatt, må pensumet innholdsmessig gå ut over det pensum kandidaten tidligere har lagt opp, enten ved kronologisk utvidelse eller ved tematisk fordypning. Emnet kan ha tilknytning til masteroppgaven, men skal ikke omfatte litteratur som er sentral i masteroppgaven.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Emnet er et egenstudium. I løpet av semesteret vil du bli tilbudt veiledning. Informasjon om hvilke tema vi tilbyr veiledet lesning blir publisert på semestersiden. Sett deg inn i informasjonen som gis på semestersiden.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk aktivitet:

  • Det er obligatorisk å levere pensumlisten innen en gitt frist.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Den obligatoriske aktiviteten er bare gyldig det semesteret du får den godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4060 er en skriftlig semesteroppgave. 

Semesteroppgaven skal være på 10-15 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven innen en gitt frist. Utkastet må oppfylle visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller fastsatte minimumskrav.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Informasjon om hvilke tema vi tilbyr veiledet lesning blir publisert på semestersiden.

Veiledet lesning kan ikke utgjøre mer enn 20 studiepoeng i en mastergrad

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Veiledet lesning kan gis i et skandinavisk språk eller engelsk

__________________

Semesterside for vår 2021 publiseres 23. november