Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KUN4070 er et fordypingsemne i nyere kunst og kunstteori.

Emnet tar utgangspunkt i dypstudier av en gruppe kunstnerskap som på ulike måter har vært sentrale for kunstdiskursen etter 1950 og gjennomgår disse med spesiell vekt på de ulike kunsthistoriske og kunstkritiske posisjonene som kommer til uttrykk i litteraturen som har vært produsert rundt disse kunstnerskapene.

Emnet gir i tillegg en generell oversikt over de viktigste bevegelsene og tendensene i kunstproduksjonen etter 1950, samt en introduksjon til hovedmomentene i periodens kunstteori og kritikk.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen forventet at du kan:

  • redegjøre for de viktigste tendensene, bevegelsene, kunstnerskapene, materialene og teknikkene i den vestlige kunsten etter 1950.
  • identifisere og presentere de viktigste kritiske og teoretiske posisjonene i den kunsthistoriske litteraturen som omhandler denne perioden, samt diskutere sentrale begreper i denne litteraturen.
  • evaluere disse kritiske og teoretiske posisjonene fra et sammenlignende perspektiv.
  • diskutere den vestlige kunstproduksjonene i årene etter 1950 i en videre historisk og politisk kontekst, med spesiell vekt på forholdet mellom modernitet i almen forstand og de ulike forståelsene av modernisme i kunsten.
  • analysere kunstverk fra denne perioden med utgangspunkt i begrepsapparatet fra pensumlitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2070 – Kunsten 1950-2000

Undervisning

Det vil bli gitt inntil 27 undervisningstimer bestående av en dobbelttime forelesning med en påfølgende time seminarundervisning.

Det er anbefalt at du følger seminarundervisningen. I seminarundervisningen får du mulighet for trening og veiledning i skriftlig fremlegging og argumentasjon.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Skriftlig kvalifiseringsoppgave.

Kvalifiseringsoppgaven skal du levere i Canvas til oppgitt frist. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaven.

Oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven ikke blir godkjent første gang, får du en uke til å levere oppgaven på nytt.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4070 er en fire timers skriftlig skoleeksamen.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Hvis emnet går på engelsk, kan du også besvare eksamen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Emneevaluering våren 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke vårsemesteret 2021. This course is not offered Spring semester 2021.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)