Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsemne i design forstått som kulturelt fenomen. Ved å betrakte designede objekter som kulturelle produkter og sosiale aktører fokuseres det i emnet på de mangfoldige betydninger og meninger som formes rundt og gjennom design på ulike stadier i gjenstanders livsløp fra konsept og produksjon via iscenesettelse og formidling til forbruk og anvendelse, evt. også gjenbruk og avhendelse.

Undervisningen er bygget opp rundt en serie konkrete case-studier (ti ting) som analyseres med henblikk på å utvikle forståelsen for designs mangetydighet og de visuelle og materielle omgivelsers rolle i samfunnet generelt. Studieobjektene hentes fra norsk og internasjonal designhistorie, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om selvvalgt gjenstand på emnets blogg Designkultur.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emnet skal du kunne:

  • Utvise god forståelse for design som kulturprodukt
  • Analysere og kontekstualisere gjenstander som uttrykk for designkultur
  • Anvende relevante teorier og metoder i gjenstandsanalyser
  • Gi sammenlignende analyser av teoretiske posisjoner behandlet i pensumslitteraturen.
  • Skrive faglig kritiske tekster om design
  • Ta i bruk nye medier i faglig kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2201 – Designkultur: Ti ting

Undervisning

Ca. 20 timer fordelt på forelesninger og seminarundervisning. Det er forventet at du bidrar aktivt til diskusjoner og gi tilbakemelding på andres arbeid.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk blogging om semesteroppgavens tema (minimum 4 bloggposter)

Bloggpostene publiseres på emnets blogg Designkultur.

Informasjon om veiledning på semesteroppgaven gis av faglærer.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet.

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4201 er en semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal være et case-studie av en selvvalgt ”ellevte ting” som studenten skal arbeide med gjennom hele semesteret informert av emnets felles analyser av de utvalgte ”ti ting”.

Semesteroppgaven skal være på 7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Semesteroppgaven skal leveres inn i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor. 

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Informasjon om KUN4201 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.
 
Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Høst 2021

Undervisningsspråk

Norsk