KUN4900 – Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arbeidet med prosjektemnet bygger på prosjektbeskrivelsen som du har utarbeidet som del av emnet KUN4014.

I dette emnet skal du utvikle og ferdigstille en prosjektrapport relatert til din fordypning i enten kuratering eller bevaring av modernismens kulturarv. Studenter som fordyper seg i kuratering skal skrive en prosjektrapport basert på en utstillingside. Studenter som fordyper seg i modernismens bevaring skal skrive en prosjektrapport om et felt og problem innen bevaring av moderne arkitektur

Emnet inkluderer prosjektarbeid i tilknytning til enten en ekstern institusjon eller et internt prosjekt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).

Hva lærer du?

Studenter som består eksamen i emnet:

 • Har kunnskap om arbeidsformer, metoder og ferdigheter som er sentrale for sitt fordypningsfelt
 • Har økt refleksjonsnivå om praktisk-teoretiske sammenhenger knyttet til sitt fordypningsfelt
 • kan kort redegjøre for hvordan prosjektarbeidet har utbygget deres kvalifikasjoner og kompetanse innenfor det feltet de fordypet seg i
 • har øvelse i muntlig presentasjon

Studenter som har fordypet seg i kuratering:

 • har fordypet kunnskap til det å planlegge og utvikle en utstillingside i lys av et bevisst kuratorisk grep
 • har evne og ferdigheter til å kunne tematisere en utstilling og dens verk i relevante kunsthistoriske teoretiske sammenhenger

Studenter som har fordypet seg i modernismens bevaring :

 • kan orientere seg i og diskutere relevante strategier innen bevaring av moderne arkitektur
 • har evne og ferdigheter til å kunne tematisere bevarte objekter og se disse i lys av relevante arkitektur- og/eller kulturhistoriske sammenhenger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

For å kunne ta dette emnet må du ha opptak til studieretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Undervisningen på emnet består av:

 • Oppstartseminar, ca. 2 timer
 • Midtveisseminar (med utkast rapport), ca. 2-4 timer
 • Presentasjonsseminar mot slutten av semesteret, ca. 2-4 timer
 • Samarbeid med ekstern institusjon eller arbeid på internt prosjekt på instituttet
 • Veiledning fra en faglig ansatt ved IFIKK

Samarbeidet med en eventuell ekstern institusjon defineres av vertsinstitusjonen i samarbeid med IFIKK og den enkelste student.

Emnets omfang er ca. 40 timer per uke.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

 • Det er obligatorisk å møte til prosjektarbeid.
 • Det er obligatorisk å holde en muntlig presentasjon av prosjektrapporten i plenum. Presentasjonen vil finne sted ca. 2-3 uker før innlevering av ferdig prosjektrapport.

Den obligatoriske aktiviteten er bare gyldig det semesteret du får den godkjent.

Hvis du er syk når obligatorisk aktivitet skal gjennomføres, må du søke om utsettelse. Slik søker du om utsatt obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Koronavirus: Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Alle endringer vil bli varslet.

Eksamensoppgaven på emnet er en mappeeksamen bestående av

 • prosjektrapport på 20-25 sider
 • rapport/refleksjonsnotat om prosjektarbeidet på ca. 2-3 sider der det reflekteres over forholdet mellom praksis og kunnskapen studenten har tilegnet seg gjennom programmet i kunsthistorie og visuelle studier og studieretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv. Det er og ønskelig at det reflekteres over hvordan prosjektarbeidet har utviklet denne kunnskapen. 

Prosjektrapporten skal knyttes til tema innenfor enten kuratering eller bevaring av moderne arkitektur.

Sideantallet for mappeeksamen inkluderer ikke illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Det gis en samlet karakter på mappeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK publiseres samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Eventuelle reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med prosjektopphold dekkes ikke.

Det er ikke mulig å velge kritikk som fordypning på dette emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Grunnet koronaviruset tas forbehold om at prosjektopphold lar seg gjennomføre høstsemesteret 2020.

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk