LAT3190 – Bacheloroppgave i latin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet skal du utarbeide og behandle skriftlig en problemstilling i latinsk språk og/eller litteratur. Du skal lære å gjøre bruk av din faglige bakgrunn - både fagfordypningen din i latin og støttefaget ditt - i utarbeidelsen av prosjektet og i skriveprosessen.

Vi legger opp til at du skal ta emnet i siste semester av bachelorstudiet i latin.

Du legger opp et pensum og velger tema for oppgaven i samråd med emneansvarlig, som tildeler deg en faglig veileder. Pensum skal bestå av originaltekster i tillegg til relevant sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Når du har bestått dette emnet:

 • har du fått inngående kunnskap om emnet for bacheloroppgaven.
 • kan du formulere en avgrenset problemstilling med filologisk perspektiv og begrunne ditt valg.
 • kan du identifisere primærmaterialet/primærkildene som danner grunnlag for drøfting av problemstillingen.
 • kan du, under veiledning, spore relevant sekundærlitteratur og drøfte problemstillingen i lys av sekundærlitteraturen, samt forholde deg kritisk til den.
 • kan du, under veiledning, velge riktig(e) metode(r) for å tilnærme deg din problemstilling.
 • kan du prinsippene for akademisk skriving som etterprøvbarhet, redelighet, presisjon og kritikk.
 • har du lært å utforme en mer omfattende sammenhengende skriftlig framstilling og argumentasjon.
 • har du styrket dine generelle analyse-, språk- og kommunikasjonsferdigheter.
 • behersker du sitat- og kildebruk.
 • har du fått erfaring med å inngå i et forum hvor forskning diskuteres.

Opptak og adgangsregulering

Du må ha opptak til Klassiske språk (bachelor) for å kunne ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I, LAT1002 – Innføring i latin II, LAT1105 – Latinsk grammatikk I og LAT2105 – Latinsk grammatikk II.

Anbefalte forkunnskaper

Det er lagt opp til at du tar dette emnet i siste semester av bachelorgraden din slik at du kan dra nytte av det du har lært tidligere i studiet.

Undervisning

Undervisningen gis som åtte (8) timer veiledning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Innlevering av prosjektbeskrivelse på minst 2 sider i tredje undervisningsuke. Prosjektbeskrivelsen skal presentere problemstillingen/tema for oppgaven samt tekstgrunnlaget og den relevante sekundærlitteraturen.
 • Innlevering av utkast til bacheloroppgave på minst 4 sider i sjette undervisningsuke. Utkastet skal presentere oppgavens struktur og skissere hovedlinjene i analysen av problemstillingen.
 • Oppmøte til all avtalt veiledning

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Bacheloroppgave på 10-12 sider à 2300 tegn (uten mellomrom; ikke medregnet forside (tittel), litteraturliste og eventuelle vedlegg).

Når du skriver bacheloroppgave, har du krav på åtte (8) timer individuell veiledning fra lærer. Den obligatoriske prosjektbeskrivelsen og det obligatoriske utkastet til bacheloroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Prosjektbeskrivelsen og utkastet må tilfredsstille de formelle kravene (se ovenfor under "Undervisning") for å kunne bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)