NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg et utvalg litterære tekster fra det nordiske språkområdet som samler seg omkring felles motiver og tematikk, for eksempel natur, nasjon, gudsforhold, kjærlighet, kjønnsroller.

Pensum består av 6-10 litterære verk og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Tema kan endre seg fra semester til semester.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • redegjøre for et motiv eller temas utvikling over tid
  • sammenlikne forskjellige litterære framstillinger av samme motiv eller tema
  • analysere et verk med fokus på et utvalgt motiv eller tema
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke relevant sekundærlitteratur inn i en tekstanalyse
  • utvikle en original tolkning av et (eller flere) verk fra pensum

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur B (nedlagt)

Undervisning

Det gis totalt 28 timers undervisnings i form av forelesninger og seminar. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave ca. 5 sider (á 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Den obligatoriske oppgaven/aktivteten er gyldig bare semesteret den ble godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være på ca 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk