Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandlar tekstar og litteraturhistorie på 1200-talet og 1300-talet. Studentane vil mellom anna få lese og få kunnskap om sentrale italienske tekstar frå mellomalderen og renessansen, med vekt på viktige forfattarar som Dante, Petrarca og Boccaccio.

Emnet finst òg i ein 10-studiepoengsversjon med kode ITA4318.

Kva lærer du?

Etter fullført kurs vil studentane ha djupare innsikt i ei rekke sentrale verk og forfattarskap frå den italienske middelalderen, renessansen, barokken og opplysingstida. Gjennom lesing av originaltekstane vil studentane vidareutvikle praktiske ferdigheiter i å arbeide med eldre litteratur.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Emnet krev opptak til master i italiensk, eller eit anna relevant masterprogram.

Ved få påmeldte studentar kan emnet bli avlyst.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Gode italienskkunnskapar, trening i å lese og fortolke tekstar, noko kjennskap til grunnleggjande litteraturteoretiske problemstillingar.

Undervisning

Undervisninga vert gitt som 20 timar forelesing (10 dobbelttimar) og 8 timar seminar (4 dobbelttimar) i løpet av semesteret. Kurset føreset aktiv munnleg deltaking og sjølvstendig arbeid med skriftlege oppgåver. Undervisinga på emnet er felles med ITA2318 og ITA4318.

Det er krav om obligatoriske aktivitetar på emnet: Du må halde ein kort munnleg presentasjon på italiensk av ein tekst eller rundt ei problemstilling. I tillegg skal du levere ei skriftleg oppgåve på 3-4 sider (à 2300 teikn). Aktivitetane må godkjennast av læraren før eksamen.

Godkjend aktivitet er kun gyldig eitt semester.

Les her om reglar for gyldig forfall og korleis du søkjer om gyldig fråvær eller utsetting.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (sjå over) må være godkjend før eksamen.

Eksamensforma på emnet er ei semesteroppgåve på ca. 20 sider (à 2300 tegn). Oppgåva må innehalde kjeldetilvisingar og bibliografi.

Her finn du sensorrettleiinga for emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Trekk frå eksamen

Ei semesteroppgåve eller tilsvarande som er bestått, kan ikkje leverast på nytt i omarbeidd form.

Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen bruker du eit eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vanligvis hver vår. Gis ikke våren 2021.

Undervisningsspråk

Italiensk