RUS2101 – Sentrale problemstillinger i russisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning innen utvalgte sentrale deler av russisk grammatikk, eksempelvis aspekt og aksjonsart, kasus og modus, samt partisipper, gerundier og bevegelsesverb. I emnet legges det stor vekt på teoretisk forståelse, men også praktiske ferdigheter. Emnet forutsetter betydelig grad av selvstendig arbeid.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du gjøre grundig rede for viktige emner innen russisk grammatikk, eksempelvis hva verbalaspekt er og hvordan imperfektivt og perfektivt aspekt brukes, og i tillegg gi eksempler som ikke står i læreboka
  • kan du teoretisk gjøre rede for de temaene som behandles og bruke dem i praksis
  • kan du forklare hvorfor en bestemt kasus er brukt i et aktuelt tilfelle
  • kan du redegjøre for grammatiske fenomener med henblikk på bruk, betydning og dannelse, eksempelvis hvilket aspekt en gitt verbalform har, hvorfor aspektet er brukt i det aktuelle tilfellet, hvor vidt verbet har en aspektpartner, og hvordan aspektparet eventuelt er dannet
  • befinner du deg språklig på nivå B1 (Threshold level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1101 – Russisk grammatikk 2 og RUS1102 – Russisk språkbruk 2.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 dobbelttime forelesning i uken i 10 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca. 4 sider. Oppgaven må godkjennesav faglærer før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra russisk til norsk og fra norsk til russisk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på EURAM-programmet, studieretning russisk, fordypning russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble tilbudt siste gang høsten 2016. 

Undervisningsspråk

Norsk