Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet forbedrer du dine ferdigheter i russisk. Emnet består av to seminarrekker. I den ene  seminarrekken jobber du hovedsakelig med oversettelse til russisk og praktisk grammatikk og språkbruk, i den andre jobber du hovedsakelig med tekstlesning, oversettelse til norsk og teoretisk og praktisk grammatikk og språkbruk. Seminarrekkene kan ses på som autonome, men de har felles plan og mål, og alle disiplinene innebærer både skriftlig og muntlig språktrening.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du forstå tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk, og du har oppnådd et godt ordforråd innen allmenne, historiske og samfunnsrelaterte temaer
  • kan du uttrykke deg grammatisk korrekt på russisk
  • kan du oversette ulike typer tekster mellom russisk og norsk på nivå B1 (mellomnivå) i det felles europeiske rammeverket for språk
  • kan du svare på spørsmål innen russisk grammatikk og språbruk
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1002 – Russisk språkbruk 1 og RUS1101 – Russisk grammatikk 2.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminarundervisning pr. uke i 14 uker (totalt 56 timer).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  1. Du må levere 5 skriftlige oversettelser fra norsk til russisk og eventuelt oppgaver i grammatikk i tilknytning til oversettelsene.
  2. To muntlige kvalifiseringsoppgaver

Samtlige aktiviteter må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen. 

Tidligere gitte eksamener og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på EURAM-programmet, studieretning russisk, fordypning russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk og russisk