Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet forbedrer du dine praktiske ferdigheter i russisk. Du arbeider med tekster av forskjellige typer, men det legges størst vekt på tekster med allmenne, historiske og samfunnsrelaterte temaer. Den praktiske språktreningen skjer gjennom oversettelse av tekster fra norsk til russisk, oversettelse fra russisk til norsk og praktiske grammatiske øvelser. Du leser også utvalgte tekster i oversettelsesteori.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du forstå tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk, og du har oppnådd et grunnleggende ordforråd innen allmenne, historiske og samfunnsrelaterte temaer
  • kan du uttrykke deg grammatisk korrekt på russisk
  • behersker du grunnleggende russisk syntaks og stilistikk
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • kan du oversette ulike typer tekster fra norsk til russisk og fra russisk til norsk på nivå B1 (mellomnivå) i det felles europeiske rammeverket for språk
  • kan du knytte oversettelsesteoretiske kommentarer til oversettelsene du gjør.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1101 – Russisk grammatikk 2 og RUS1102 – Russisk språkbruk 2.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning pr. uke i 14 uker (totalt 28 timer).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  1. Det forutsettes fremmøte på undervisningen: 10 av 14 ganger.
  2. Du må levere og få godkjent 5 oversettelser fra norsk til russisk. Oversettelsene må også kunne fremføres muntlig.
  3. Du må levere og få godkjent 5 innleveringer som inneholder oversettelse fra russisk til norsk og oppgaver i grammatikk og oversettelsesteori. Innleveringene må også kunne fremføres muntlig. 

Samtlige aktiviteter må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Eksamen består av oversettelse av en ukjent tekst fra norsk til russisk og oversettelse av en ukjent tekst fra russisk til norsk. I tillegg kan det gis oppgaver i praktisk russisk grammatikk og oppgaver knyttet til oversettelsesteori.

Tidligere gitte eksamener og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på EURAM-programmet, studieretning russisk, fordypning russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Høst 2020

Høsten 2020 tilbys kun eksamen for studenter med fortsatt gyldig godkjent obligatorisk aktivetet. 

Undervisningsspråk

Norsk og russisk