SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet arbeider du med oversettelse mellom norsk og et av de slaviske språkene russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk, avhengig av hvilket språk du har bachelorgrad i. Studiet tar utgangspunkt i at det slaviske språket er studentens fremmedspråk, og hovedvekten legges på oversettelse fra norsk. Emnet skal bevisstgjøre deg om viktige forskjeller mellom norsk og fremmedspråket som kommer til uttrykk på avansert nivå.

I løpet av studiet arbeider du med oversettelse av avanserte autentiske tekster. Hver uke gis en tekst til oversettelse som du kan levere til retting. Tekstene representerer ulike genrer som for eksempel litterære tekster og fagtekster.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet kan du:

  • oversette avanserte tekster til og fra det valgte slaviske språket
  • bruke norsk og fremmedspråket presist og effektivt
  • unngå typiske språklige feil som begås på avansert nivå i oversettelser mellom norsk og slaviske språk
  • presentere og diskutere sentrale oversettelsesproblemer

Språklig befinner du deg på nivå C1 (Effective Operational Proficiency level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS4123 – Oversettelse til og fra russisk (videreført)

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av to timer seminar (en dobbeltime) i uka i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Høsten 2021: Hver uke gis det en ekstra dobbeltime seminarundervisning i grammatikk for studenter som tar russisk.  

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere og få godkjent minst 10 av de 14 ukentlige oversettelsene. Du må også holde en muntlig presentasjon og levere ett essay med et omfang på ca 3 sider som handler om oversettelsesteoretiske spørsmål​.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler: en skriftlig skoleeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Det gis én samlet karakter på emnet. Den skriftlige delen teller 40% av samlet karakter, og den muntlige delen 60%. Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått. 

 

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Bruk av ordbøker er tillatt.

Tillatte ordbøker: 

Valerij Berkov: Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget. Oslo, 2003

Ole Michael Selberg : Stor norsk-polsk ordbok. Kunnskapsforlaget: Oslo, 2017.

Brit B. Haugen, Ljiljana Komadinic-Nikolic, Diana Mazalin-Bøge, Svein Mønnesland: Norsk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok. Sypress, 2012.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk