TYSK2300 – Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et utvalg sentrale tyskspråklige tekster fra perioden 1900–1945. Pensumtekstene representerer et halvt århundre med store bevegelser i Europas samfunn og kulturer: Tiårene er preget av de moderne livsbetingelsene i storbyen, av nye medier og transportmidler, av nye politiske bevegelser, en sterkere industrialisering, en styrket kvinnefrigjøring og av nye innsikter i både naturvitenskap og psykologi. Første verdenskrig forandret livet for mange europeere, og det gjorde også de politisk urolige tidene fra Weimarrepublikkens skjøre demokrati til nasjonalsosialismens fremmarsj.

Stilretningene, temaene og uttrykksformene i disse tiårene er tilsvarende mange. Pensumtekstene – som vil kunne variere fra semester til semester –  speiler og fortolker tidens store hendelser, de politiske, kulturelle og sosiale frontene og konfliktene. Dette er perioden for de store prosaistene (som Thomas Mann og Hermann Hesse), men også for viktige fornyere av poesien (som f.eks. Rainer M. Rilke og Georg Trakl) og nye prosasjangere (som storbyromanen). Ikke minst er det tiden da Bertolt Brecht gir dramaet og teateret en helt ny retning. Mange forfattere var i eksil etter 1933, og en av de mest betydningsfulle og mest leste, er Anna Seghers. Dette er også tiden Franz Kafka var virksom i – et nokså marginalisert navn i sin egen samtid, men i ettertid en av de aller viktigste forfatterne i Vestens litteraturhistorie.

Tekstene behandles ut fra sjanger, estetiske kategorier, litteraturhistoriske inndelinger, teori, litteraturkritikk og den samfunnskonteksten de står i. Emnet bygger på innføringsemnet TYSK1300 - Tyskspråklig litteratur etter 1945 og videreutvikler kunnskapene om litterære sjangre og analysemetoder samt ferdighetene i skriftlige og muntlige presentasjoner på tysk. I løpet av semesteret skriver du en oppgave over et tema du velger i samråd med faglæreren.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du kunnskap om sentrale temaer, uttrykksformer, litterære strømninger og forholdet til samfunnet i periodens tyskspråklige litteratur
  • kan du analysere, fortolke og diskutere avanserte, litterære tekster
  • kan du velge ut, avgrense, finne relevant litteratur til og problematisere det temaet du har valgt for semesteroppgaven
  • kan du gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks i tråd med vitenskapelige argumentasjonsmåter
  • kan du uttrykke deg variert og presist på tysk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha avlagt TYSK1300 - Tyskspråklig litteratur etter 1945 eller ha kunnskaper som tilsvarer læringsmålene for dette emnet (eller for de nedlagte emnene TYSK1302 - Tysk litteratur fra realisme til 1945 (nedlagt)TYSK1303 - Tysk litteratur etter 1945 (nedlagt) og TYSK1301 - Tysk litteratur fra barokk til realisme (1600-1850) (nedlagt).)

 

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Seminarundervisning: 2 timer i uken i 12 uker.

Som fulltidsstudent forventes det at du bruker minst 12 timer ukentlig på dette emnet. I undervisningsukene vil det si 2 timer i klasserommet, 10 timer til forberedelse, dvs. lese primærteksten, ta notater, forberede spørsmål/korte innlegg og lese sekundærlitteratur. Det anbefales sterkt å gå sammen i kollokviegrupper for å diskutere tekstene som skal forberedes og oppgaver/innlegg.

Følgende undervisningsaktiviteter er obligatoriske:

  • Oppmøte på 9 av 12 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres til eksamenskonsulenten. Jobb regnes ikke som gyldig grunn til fravær.
  • I løpet av semesteret skriver du én oppgave, og du får veiledning av læreren i oppgaveformulering og hjelp med å finne sekundærlitteratur. Omfanget skal være på 8–10 sider à 2300 tegn inkl. mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted".
  • I løpet av semesteret skal du også til avtalt tid gi en muntlig presentasjon av utkastet til semesteroppgaven din. Faglærer gir tilbakemelding på utkastet og må godkjenne det før du kan levere endelig versjon av semesteroppgaven.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.Les mer om obligatoriske aktiviteter.

I seminarundervisningen legges det stor vekt på studentaktivitet. Til hver seminartime skal en nærmere angitt tekst være lest, og hvert seminar vil inneholde en samtale om aspekter ved teksten, i mindre grupper og/eller i plenum. Semesteroppgaven kan gjerne ta utgangspunkt i samtaler og diskusjoner i seminaret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8–10 sider à ca. 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og en bibliografi. Oppgaven skrives på tysk, og faglitteraturen skal i all hovedsak være på tysk. Oppgaven vurderes ut fra litteraturforståelse, kunnskaps- og refleksjonsnivå, formuleringsevne og selvstendighet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist

Deloppgavene som inngår i mappen er ikke gyldige i mer enn ett eksamenssemester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen eller ikke bestått eksamen må studenten skrive og levere nye deloppgaver. Ny eksamen forutsetter nytt opptak til undervisningen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Tysk