Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale deler av tyskspråklig litteratur etter 1945 og i litterær analyse og fortolkning. Pensumtekstene representerer de to tyske etterkrigsstatene BRD og DDR, det forente Tyskland etter 1989, videre Sveits og Østerrike. I tillegg vil emnet behandle tyskspråklige forfattere som hadde dratt i eksil under Annen verdenskrig, tekster av forfattere fra andre land med tyskspråklige minoriteter og dessuten tekster av forfattere fra andre kulturer og språkområder som nå skriver på tysk og deltar i den tyske offentligheten.

Tyskland måtte etter kapitulasjonen avvikle en traumatisk ideologisk arv og bearbeide en tung skyld for krig og masseutryddelse. Litteraturen fra hele det tyskspråklige området preges på ulike måter av denne nære krigsfortiden og av diskusjonen om veiene videre. I Vest-Tyskland (BRD) vokser en ”Trümmerlitteratur (’ruinlitteratur’) fram, og den såkalte "Vergangenheitsbewältigung" (’bearbeiding av fortiden’) står sentralt, sammen med den kraftige økonomiske blomstringen etter ”Stunde Null”. Den østtyske DDR-statens litteratur har på sin side fokus rettet mot oppbygningen av sosialismen og de menneskelige utfordringene knyttet til den. Den kalde krigen mellom supermaktene USA og Sovjetunionen la en demper på fremtidsoptimismen i etterkrigens Europa. Også det gjenspeiles i litteraturen – som naturligvis i tillegg byr på eksistensielle temaer og estetiske nyvinninger, særlig i teateret. Studentopprøret 1968 gjorde også at mye ble forandret – og radikalisert – såvel i samfunnslivet som i litteraturen. En alternativkultur oppstod på østsiden av muren på 80-tallet; i vest fikk nyorienteringen en postmoderne dreining. Og når Berlin-muren faller i 1989 får også litteraturen nye utfordringer: å beskrive den vanskelige foreningen av to land som hadde utviklet seg i veldig ulik retning. Immigrasjon blir ett av flere viktige emner i det forente Tysklands (nå mer og mer interkulturelle) litteratur, og hele det tyskspråklige området preges i vår egen samtid av estetisk og tematisk mangfold.

Emnet vil gjøre denne viktige delen av Europas historie levende gjennom litteraturen, som tilbyr en vesentlig forståelseshorisont for kompliserte sammenhenger på individ- og mellommenneskelig plan. Derfor er redskapene for å lese litteraturen – analysen og fortolkningen – også en viktig del av læringsmålet for dette emnet. Emnet TYSK1506 – Tyskland fra 1945 til i dag  - Tyskland fra 1945 til i dag,  som går i vårsemesteret, behandler samme epoke med vekt på politikk, samfunn og kultur.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • har du kunnskap om sentrale temaer i etterkrigstidens tyskspråklige litteratur
  • har du kunnskap om geografisk betingede ulikheter i samfunn og litteratur etter 1945
  • har du kunnskap om ulike litterære uttrykksformer og sjangre i litteraturen fra denne perioden
  • har du styrket din evne til å lese tekster og til å samtale på tysk om litterære temaer
  • kan du skrive enkle vitenskapelige oppgaver
  • kan du analysere og fortolke tekster i ulike sjangre på et grunnleggende nivå
  • kan du skrive og argumentere på tysk om en litterær tekst på et grunnleggende nivå
  • kan du finne sekundærlitteratur og forholde deg kritisk til kildene dine

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning (1 enkelttime i uken) og 2 timer seminarundervisning (1 dobbelttime i uken) i 12 uker. Det legges inn en undervisningsfri periode til arbeidet med oppgaveskriving.

Følgende undervisningsaktiviteter er obligatorisk:

  • I løpet av semesteret leverer du de to oppgavene som skal inngå i mappeinnleveringen, og du får veiledning av læreren i oppgaveformulering og selve oppgaven. Den første oppgaven skrives på tysk. Du kan velge om du ønsker å skrive den andre oppgaven på tysk eller norsk. Fristen for innlevering av oppgavene oppgis av faglærer ved semesterstart. Omfanget på hver oppgave skal være på 7 sider à 2300 tegn.

Du må få godkjent obligatoriske aktiviteter av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i inneværende semester. 

Forelesningene gir en innføring i forfatterskapene og den estetiske, kulturelle og samfunnsmessige sammenhengen tekstene står i. Forelesningene er en grunnleggende forberedning til seminartimene.  Dersom du ikke møter i forelesningen er du selv ansvarlig for å tilegne deg denne kunnskapen.

Til den ukentlige seminarundervisningen leser du det pensumet som er angitt i semesterplanen. Undervisningen krever aktiv deltakelse og består av en samtale om aspekter ved teksten, i mindre grupper og/eller i plenum. I tillegg blir det opplæring i oppgaveskriving. Mappeoppgavene kan gjerne ta utgangspunkt i samtaler og diskusjoner i seminaret. Læreren vil hjelpe til med å finne relevant sekundærlitteratur.

Som fulltidsstudent forventes det at du bruker minst 12 timer ukentlig på dette emnet. I undervisningsukene vil det si 4 timer i klasserommet, 8 timer til forberedelse, dvs. lese primærteksten, ta notater, forberede spørsmål/korte innlegg og lese sekundærlitteratur. Det anbefales sterkt å gå sammen i kollokviegrupper for å diskutere tekstene som skal forberedes og oppgaver/innlegg.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er mappeinnlevering. Etter å ha bearbeidet de to oppgavene (en på tysk, en på norsk/tysk), samler du dem i en mappe som leveres innen fristen fastsatt på semestersiden.

Mappens samlede omfang skal være på ca. 15 sider à 2300 tegn.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgavene skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Tysk og norsk