FINF4012 – Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskaper om konkrete typer IKT-systemer i offentlig sektor, særlig knyttet til det å treffe enkeltvedtak ved hjelp av rettslige beslutningssystemer. Herunder gir emnet kunnskaper om utvalgte teknologiske felleskomponenter, dvs. teknologiske tjenester som flere forvaltningsorganer benytter (f.eks. ID-porten, Folkeregisteret og Altinn).

Det gis dessuten en bred gjennomgang av hvordan disse systemene og tjenestene er rettslig regulert, herunder særlig når det gjelder ivaretakelse av rettssikkerhet, personvern, arkivering og journalføring, elektronisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet. Den rettslige reguleringen gjelder både utvikling og bruk av rettslige beslutningssystemer og andre digitale hjelpemidler.


For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning

Les mer om profiler

 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

  • god oversikt over og forståelse av hvordan offentlig forvaltning bruker IKT i forbindelse med enkeltsaksbehandling og kommunikasjon med innbyggerne, herunder suksesskriterier og utfordringer i denne forbindelse
  • god oversikt over og forståelse av lovgivning som har særlig betydning for utvikling av rettslige beslutningssystemer som skal brukes til å treffe enkeltvedtak
  • god oversikt over og forståelse av lovgivning som har særlig betydning for bruk av rettslige beslutningssystemer som skal brukes til å treffe enkeltvedtak
  • god forståelse for samspillet mellom rettslig regulering i forvaltningen og annen virkemiddelbruk
  • god forståelse for mulige konflikter mellom hensynet til rettssikkerhet og personvern på den ene side, og hensynet til effektivitet på den annen side

Ferdighetsmål

Kandidatene våre skal kunne

  • vurdere om konkrete systemløsninger knyttet til enkeltsaksbehandling representerer en rimelig balanse mellom kryssende hensyn
  • vurdere hvilken lovgivning mv det må tas hensyn til for at utviklingen av en konkret systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal bli i samsvar med gjeldende rett
  • vurdere hvilken lovgivning mv det må tas hensyn til for at bruk av en konkret systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal være i samsvar med gjeldende rett

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal ha

  • evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon
  • kritisk-konstruktiv tilnærming til rettslig regulering av digital forvaltning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Emnet er åpent for studenter med aktiv studierett på programmene Master i forvaltningsinformatikk og Master i rettsvitenskap. Masterstudenter i forvaltningsinformatikk og masterstudenter på rettsvitenskap som har valgt profilen Personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning blir prioritert.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FINF4001 – Forvaltningsinformatikk

OBS! Overlapp gjelder hvis FINF4001 er avlagt i 2014 eller senere.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, kurs og 1 obligatorisk oppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på stasjonære datamaskiner i eksamenslokalet.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk