Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2021

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2021 kan påvirkes av koronasituasjonen.

Les mer på semestersiden Høst 2021

 

***

Dette er et videregående kurs i kvantitative metoder rettet mot samfunnsvitenskap. Emnet gir en innføring av ulike aspekter ved forskningsprosessen, med særlig vekt på anvendelse av lineære regresjonsmodeller. Emnet er delt i tre hovedbolker. Den første er en introduksjonsdel, som gir en kort innføring i kvantitativ analyse, praktisk anvendelse av STATA, samt en introduksjon til norsk kriminalstistikk og innsikt i hvordan denne kan (og ikke kan) benyttes i kvantitativ kriminologisk forskning. Den andre og mest omfattende bolken omhandler lineær regresjonsanalyse, og følger følgende progresjon: 1) bivariate regresjonsmodeller, 2) multivariate regresjonsmodeller, 3) dummyvariable og interaksjonsmodeller, og 4) håndtering av ikke-linearitet i lineære modeller. Den siste bolken introduserer den kontrafaktiske kausalitetsmodellen og vi diskuterer hvordan kausalitet og korrelasjon kan skilles statistisk i ulike eksperimentelle og kvasieksperimentelle design. Det vil gjennomgående legges vekt på empiriske eksempler både fra kriminologi og ulike samfunnsvitenskapelige fag.

Emnet skal gi studentene en grundig forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen kvantitativ samfunnsvitenskapelig analyse, med fokus på lineær regresjon. Emnet skal også gi studentene en grunnleggende forståelse av den norske kriminalstatistikkens innhold, anvendelsesområde og begrensninger. Etter gjennomføring av emnet skal studentene være i stand til å vurdere hvilke statistiske metoder som er egnet for å belyse ulike problemstillinger, kunne bygge opp, gjennomføre og anvende resultatene fra en lineær regresjonsanalyse, og kritisk kunne lese og vurdere resultater ved ulike forskningsdesign og fra ulike typer statistiske analyser. Studentene skal også kunne beskrive viktige egenskaper ved norsk kriminalstatistikk og vurdere hvilke spørsmål denne er mer og mindre egnet til å belyse.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du får kunnskap om:

 • Bruk av regresjonsanalyse for å analysere samfunnsvitenskapelige problemstillinger
 • Mulighetene og begrensningene i ulike regresjonsbaserte tilnærminger
 • Grunnbegreper i kausal analyse
 • Hvordan du kan lese empiriske studier kritisk og diskutere og vurdere metoden som er brukt
 • Innhold, muligheter og begrensninger ved norsk kriminalstatistikk      

Ferdigheter:

Du vil lære:

 • Å bruke samfunnsvitenskapelig metode og statistisk analyse til å belyse en problemstilling
 • Å videreutvikle evnen til å vurdere hvilken statistisk metode som passer for å belyse en problemstilling
 • Å vurdere fordeler og ulemper ved ulike metodiske tilnærminger
 • Å sette opp, gjennomføre, tolke og anvende resultatene av en regresjonsanalyse
 • Å bruke statistikkverktøyet STATA til forskningsformål
 • Å vurdere hvilke problemstillinger som kan belyses ved å analysere norsk kriminalstatistikk

Generell kompetanse:

Du forbedrer din evne til å:

 • Kritisk vurdere resultater ved ulike forskningsdesign og fra ulike typer statistiske analyser
 • Orientere deg blant ulike metoder, og velge den metoden som står til problemstillingen
 • Sette opp og gjennomføre kvantitative forskningsdesign med fokus på lineær regresjonsanalyse
 • Være bevisst forskjellen på dokumenterbar kunnskap og meningsytringer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Det er obligatorisk oppmøte 7/10 forelesninger.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med kjennskap til kvantitativ metode SOS1120, eller tilsvarende kunnskaper i kvantitativ metode.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger (10x2 timer) med obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger. Forelesningene gjennomføres i PC-lab og tiden fordeles mellom tavleundervisning og praktisk gjennomføring av analyser i STATA.

 

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 4000 ord vil ikke bli sensurert.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

 

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk