JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Se faglærerne presentere emnet:

Se alle videoer om JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett)

Emnet gir en innledende oversikt over nasjonalt og europeisk regelverk som danner forutsetninger for personers og virksomheters konkurransevilkår i markedet. Regelverket består av tre hovedsøyler – immaterialretten, konkurransebegrensningsretten og vernet mot illojal konkurranse.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for hensynene bak de relevante regelsett og sammenhengen mellom dem. Det skal sette studentene i stand til å foreta enkle immaterialrettslige og konkurranserettslige vurderinger.

Se også semestersiden for læringskrav for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år), eller opptak til enkeltemner.

Emnet inneholder obligatorisk undervisning. Du melder deg til undervisning gjennom Studentweb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til juridisk metode.

Undervisning

Forelesning/kurs. I tilknytning til emnet vil det bli laget en virkelighetsnær sak – en “case” – som baseres på læringskravene i faget og som undervisningen i stor grad blir konsentrert rundt. Det gis først ca. 6 timers introduksjonsforelesninger, der det gis et omriss av det relevante regelverket, som blir relatert til “casen”. Deretter blir det mer dialogbasert undervisning, der enkelttemaer knyttet til “casen” tas opp og der det forutsettes forberedelse og aktiv deltakelse fra studentenes side.

Obligatorisk undervisning
Det arrangeres en obligatorisk muntlig høring, knyttet til ”casen”, på bakgrunn av forberedte skriftlige innlegg. Dette kan arrangeres som en liten prosedyrekonkurranse, men andre opplegg er også mulige. Studentene utarbeider det skriftlige grunnlaget gruppevis, mens den muntlige høringen er individuell. Alle må delta aktivt både ved utarbeidelsen av det skriftlige grunnlaget og i den muntlige høringen for å få gjennomføringen godkjent.

Godkjent gjennomføring er vilkår for å avlegge eksamen i emnet. Vurdering/godkjenning ved faglærer.

Eksamen

Emnet har normalt skriftlig eksamen (med basis i ”casen”, se avsnittet om undervisning), 4 timer. Godkjent obligatorisk skriftlig innlevering i forbindelse med obligatorisk muntlig høring er vilkår for å framstille seg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk