FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi farmasistudenter et solid fundament i organisk kjemi hvor farmasøytiske problemstillinger benyttes til å belyse farmasøytiske relevante tema innen organisk kjemi. Emnet skal også gi studentene det nødvendige grunnlaget for å følge undervisningen i andre farmasøytiske emner som undervises senere i farmasistudiet. Eksempler fra legemiddelkjemi og farmakognosi vil særlig bli benyttet til å belyse pensum.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grundig kunnskap og forståelse om stereokjemi og tilhørende definisjoner og begreper, og kan anvende disse på enkle virkestoffer og naturprodukter.
 • har du grundig kunnskap og forståelse om de mest sentrale organisk kjemiske reaksjoner og deres mekanismer hvor fokus er på eliminasjonsreaksjoner, elektrofile aromatiske substitusjonsreaksjoner, karbonylbaserte reaksjoner og kondensasjonsreaksjoner.
 • har du grundig kunnskap om aromatiske forbindelser, alifatiske og aromatiske heterosykliske forbindelser, samt har kunnskap om de mest sentrale reaksjonene og deres mekanismer, til disse forbindelsene.
 • har du kunnskap om de farmasøytisk mest relevante substitusjonsreaksjoner, nukleofile addisjonsreaksjoner og oksidasjons/reduksjonsreaksjoner.
 • behersker du utvalgte farmasirelevante organisk-kjemiske arbeidsmetoder for fremstilling og strukturoppklaringer av kjemisk enkle virkestoffer og naturstoffer, samt kan analysere og formidle resultater fra slike metoder i en faglig laboratoriejournal.
 • kan du formidle muntlig informasjon i plenum og vurdere resultatene av enkle eksperimenter.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

9 studiepoeng overlapp mot FRM1010 – Farmasøytisk kjemi del II (nedlagt)

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert "flipped classroom", laboratoriearbeid og kollokvier. Det deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene. Disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene. For å få kollokviene godkjent kreves det at 60% av oppgavene er forberedt og at du deltar aktivt ved å presentere forberedte oppgaver for kollokviegruppen.

 • 32 timer forelesninger
 • 6 timer «flipped classroom»
 • 22 timer kollokvier - 60 % av oppgavene kreves godkjent
 • 40 timer laboratoriearbeid (5 øvelser med innlevering av laboratorierapporter) - obligatorisk
 • 5 timer introduksjon til laboratoriearbeid/faremomenter/HMS - obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og godkjent kollokviedeltakelse er gyldig i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen 4 timer.

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver som skal besvares med penn og papir (Scantron).

For  adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført alle 5 laboratorieforelesninger og laboratorieøvelser
 • fått godkjent alle 5 laboratorierapporter
 • fått godkjent at 60% av presentasjonsoppgavene på kollokviesettene har vært forberedt og at du har deltatt aktivt ved å presentere forberedte presentasjonsoppgaver i kollokviegruppen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Molekylbyggesett uten bruksanvisning kan medbringes.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk og dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk