FARM1150 – Farmasøytisk rettet biokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir grundig kunnskap og forståelse om hvordan livets molekyler - nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater, og lipider - samt deres byggestener, er bygget opp, deres syntese, nedbrytning og funksjon, samt den biokjemiske energiomsetning i menneskekroppen. Det gir også kunnskap og forståelse i oppbygning og funksjon av biologiske membraner. Emnet legger særskilt vekt på de deler av biokjemien som har farmasøytisk relevans, med dertil farmasøytisk relevant eksempelbruk, og danner grunnlag for videre forståelse av legemidlers og andre farmakologisk aktive forbindelsers kjemi, virkemåte og omsetning i kroppen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du grundig kunnskap og forståelse om struktur, oppbygning, egenskaper og funksjon av karbohydrater, polysakkarider, aminosyrer, proteiner, nukleotider, DNA, RNA, lipider og biologiske membraner
 • har du grundig kunnskap og forståelse om hvordan de biologiske molekylene karbohydrater, polysakkarider, aminosyrer, proteiner, nukleotider, DNA, RNA, lipider dannes og brytes ned i kroppen
 • har du grundig kunnskap og forståelse om enzymer, inkludert deres virkemåte, regulering og kinetikk, og kan beregne kinetiske parametere for et definert enzymsystem samt formidle dette i en vitenskapelig laboratorierapport
 • har du kunnskap om hvordan kjemisk energi omsettes i biologiske prosesser
 • behersker du utvalgte farmasirelevante biokjemiske arbeidsmetoder, kan utføre enkle bioinformatiske analyser, samt kan vurdere og formidle resultater fra laboratorieøvelser i en vitenskapelig rapport
 • kan du kommunisere innhold i faglitteratur relatert til farmasøytisk biokjemi, til medstudenter og faglige veiledere

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årig masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning som "flipped classrom" eller lignende, laboratorieøvelser, regneoppgaver, forberedte kollokvier og seminar m/miniforedrag av studentene for trening i å forstå og kommunisere fag.

 • 30 timer forelesninger
 • 15 timer "flipped classrom" eller lignende15 timer
 • 10 timer regneoppgaver (2 øvelser med innlevering av regnerapporter) - obligatorisk
 • 20 timer laboratorieøvelser (3 øvelser med innlevering av laboratorierapporter) - obligatorisk
 • 22 timer kollokvier - obligatorisk forberedelse av minst 50% av kollokvieoppgavene over semesteret

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen.

For adgang til eksamen må du ha godkjent:

 • 2 regnerapporter, samt obligatorisk deltakelse på regneøvelsene
 • 3 laboratorierapporter, samt obligatorisk deltakelse på laboratorieøvelsene
 • fått godkjent av minst 50 % av kollokvieoppgavene har vært forberedt og at du har deltatt aktivt

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 23:11:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk