Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet er en innføring i fysikkdidaktikk, som handler om læring og undervisning i fysikk: Hva slags undervisning fremmer motivasjon og læring i fysikk, hvordan tilpasser vi faginnhold og læringsaktiviteter for ulike målgrupper, og hva karakteriserer fysikk som vitenskapsfag, som skolefag og i vekselvirkning med samfunnet?

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet forventes studentene å:

  • kjenne til fysikkdidaktikk som eget fagområde og beherske viktige begreper og terminologi på feltet, kunne diskutere fysikkens plass i skole, utdanning og samfunn, og kunne gjøre rede for fysikkfagets egenart og historie og fagets plass i norsk utdanningssystem.
  • kunne gjøre rede for læringsteori knyttet til fysikk og naturfag.
  • kunne utvikle og drøfte fysikkundervisning i lys av fysikkdidaktisk forskning om elevers og studenters forståelse i fysikk og motivasjon for faget, og begrunne valg av undervisningstema og -metoder fagdidaktisk.
  • kunne argumentere for eksperimentets plass i fysikkundervisning, beherske utstyr og forsøk som er sentrale i skolefysikken, og kunne argumentere for bruk av språk, visualisering og digitale verktøy i fysikkundervisning.
  • kunne trekke ut nyttig informasjon fra forskningstekster i fysikkdidaktikk og vurdere slike tekster kritisk.
  • kunne reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

For studenter på Lektorprogrammet, studieretningene fysikk-matematikk eller matematikk-fysikk, forutsettes det at normalt studieløp er fulgt og at emnet tas i sjette semester. For andre studenter anbefales minimum 60 studiepoeng innen fysikk og astronomi.

Overlappende emner

Undervisning

Ukentlig undervisning, 6 timer, skiller ikke mellom forelesning, lab og gruppe, men vil bruke tiden fleksibelt til teorigjennomgang, gruppearbeid/diskusjoner, samt laboratoriearbeid. Totalt cirka 75 timer undervisning.

Emnet inkluderer innleveringer av obligatoriske laboratorierapporter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Tre obligatoriske innleveringer av laboratorierapporter må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Muntlig eksamen med praktisk-eksperimentelt innslag.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4810 – Fysikkdidaktikk

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler i 30 minutter forberedelsestid, ingen hjelpemidler under selve eksaminasjonen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 13:12:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk