Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet er en innføring i fysikkdidaktikk, som handler om læring og undervisning i fysikk: Hva slags undervisning fremmer motivasjon og læring i fysikk, hvordan tilpasser vi faginnhold og læringsaktiviteter for ulike målgrupper, og hva karakteriserer fysikk som vitenskapsfag, som skolefag og i vekselvirkning med samfunnet?

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til fysikkdidaktikk som eget fagområde og behersker viktige begreper og terminologi på feltet, kan diskutere fysikkens plass i skole, utdanning og samfunn, og kan gjøre rede for fysikkfagets egenart og historie og fagets plass i norsk utdanningssystem.
  • kan du gjøre rede for læringsteori knyttet til fysikk og naturfag, inkludert språkets rolle i læringsprosessen.
  • kan du utvikle og drøfte fysikkundervisning i lys av fysikkdidaktisk forskning om elevers og studenters forståelse i fysikk og motivasjon for faget, og begrunne valg av undervisningstema og -metoder fagdidaktisk.
  • kan du diskutere eksperimenter, utforskende arbeidsmåter, modellering og programmering og digitale verktøy i fysikkundervisning, behersker utstyr og forsøk som er sentrale i skolefysikken
  • kan du trekke ut nyttig informasjon fra forskningstekster i fysikkdidaktikk og vurdere slike tekster kritisk.
  • kan du reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

For studenter på Lektorprogrammet (master - 5 år) Lektorprogrammet, studieretningene fysikk-matematikk eller matematikk-fysikk, forutsettes det at normalt studieløp er fulgt, og at emnet tas i 6. semester.

For andre studenter anbefales minimum 60 studiepoeng innen fysikk og astronomi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 5 timer undervisning per uke, totalt 75 timer per semester. Undervisningen består av:

  • Forelesninger der studentene er aktive ved å legge fram fagstoff og delta i diskusjon

  • Laboratorieøvelser og kortere demonstrasjonsforsøk

  • Gruppearbeid

Undervisningen vil være fleksibel med tanke på tiden vi bruker på gjennomgang av teori, gruppearbeid og diskusjoner, samt laboratorieøvelser.

Dette emnet har 3 obligatorske laboratorierapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen, med mulig praktisk-eksperimentelt innslag, som teller 100 % ved sensurering.

3 obligatoriske laboratorierapporter må være levert inn og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4810 – Fysikkdidaktikk

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler i 30 minutter forberedelsestid, ingen hjelpemidler under selve eksaminasjonen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 11:12:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk