Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hvordan moderne elektronikk- og sensorkomponenter er bygd opp og satt sammen. Kurset handler ikke om design av elektronikk-kretser, men gir den grunnleggende forståelsen for hvordan blant annet materialteknologiske, mekaniske, termiske og elektriske egenskaper påvirker funksjon og pålitelighet. Emnet har et hovedfokus på sammenstilling av vanlig elektronikk, men beskriver også muligheter og utfordringer knyttet til konstruksjon og pakking av mikro-elektromekaniske systemer (MEMS).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til viktige faktorer som påvirker påliteligheten til elektronikk- og sensorsystemer, og kan bruke denne kunnskapen til å designe løsninger som passer for en gitt anvendelse
  • har du kjennskap til arbeidsprosessen (fra brukerkrav, via spesifikasjon, design av produksjonsgrunnlag, mønsterkortproduksjon og montasje av komponenter, til test- og verifikasjon av ferdig kort) når du skal konstruere elektronikk
  • har du kjennskap til hvordan vanlige kretskortteknologier og elektronikk-komponenter er bygd opp
  • kan du gjøre enkle overslag om blant annet termomekanisk stress, varmestrømmer/kjølebehov og feilmekanismers feilrater
  • kjenner du til sentrale prosesser for å kunne lage MEMS sensor- og aktuatorelementer i silisium, og kjenner til utfordringene med å pakke slike elementer til komponenter som kan brukes sammen men annen elektronikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester, og omfatter 30 forelesningstimer (2 timer per uke) og cirka 60 timer med obligatorisk prosjektarbeid. Det skal leveres en obligatorisk rapport fra prosjektarbeidet som teller 20% av karakter, og holdes en felles oppsummering der alle studentene presenterer sine resultater og lærepunkter. Det vil i tillegg tilbys frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Krav til gjennomføring av obligatorisk element i forkant av avsluttende eksamen; prosjektoppgave må være bestått.

Deleksamen i form av en prosjektoppgave, vektes 20% av karakteren.

Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen vektes 80%. Eksamensform bestemmes ut fra samlet antall påmeldte studenter etter 1. februar. 

For å få bestått i emnet må man ha bestått både prosjektoppgaven og den avsluttende eksamenen.

Hjelpemidler

Enkel type elektronisk kalkulator uten lagret tekst og uten mulighet for vekselvirkning med andre via bluetooth el.l..

Nødvendige formler og data oppgis på eksamen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensførsøk i FYS9260 – Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies teller som eksamensforsøk i FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk