FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i elektronikk med fokus på hvordan du kan bygge og analysere enkle kretser. Du lærer om virkemåte og oppbygning til sentrale komponenter som benyttes i elektronikk i dag, passive og aktive, inkludert halvledere. Sentralt i kurset er laboratoriearbeid hvor du får praktisk erfaring med elektronikk gjennom bruk av simuleringsverktøy og ikke minst bygging og måling på fysiske kretser.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne:

 • beskrive egenskapene til passive elektroniske komponenter som motstander, kondensatorer og spoler.
 • gjøre rede for hvordan halvledere er bygget og forstå hva som skjer når halvledermaterialer blir "dopet".
 • beskrive og beregne hvordan halvlederkomponenter og operasjonsforsterkere kan brukes i forsterkere, logiske kretselementer og sensorer.
 • analysere og simulere enkle elektriske kretser.
 • kjenne til enkle frekvensfiltre og hvordan disse beregnes.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1210:

For studenter som tok FYS1210 våren 2014 gjelder at FYS1210 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

3FY fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester og omfatter 45 forelesningstimer (3 timer per uke) og 30 timer med kollokvier og regneøvelser (2 timer per uke). Emnet omfatter dessuten 45 timer obligatorisk laboratoriearbeid (5 timer per uke), og en prosjektoppgave i måleteknikk med tilknytning til eksperimentalfysikk (ca. 20 timer).

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0505 - El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1210.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Ni laboratorieoppgaver samt en avsluttende prosjektoppgave må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer).

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 23:15:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk