FYS4340 – Transmisjonelektronmikroskopi, - diffraksjon og spektroskopi I

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i transmisjonsmikroskopets (TEM) oppbygging og virkemåte. Emnet omhandler sentrale mikroskopi-, diffraksjon- og spektroskopimetoder for beskrivelse av uorganiske materialers struktur, gitterfeil og kjemi. Metodene som inngår er blant annet avbildning med TEM og scanning-TEM (STEM), elektrondiffraksjon med parallell belysning, energidispersivrøntgenspektroskopi (EDS) og elektronenergitapsspektroskopi (EELS). Teorien baserer seg på en kinematisk beskrivelse, men det legges vekt på å gi en kvalitativ forståelse av effekten av multippel (dynamisk) spredning. Emnet passer både for de som planlegger videre praktisk opplæring for egenhendig å kunne benytte en TEM, samt for de som kun ønsker teoretisk innsikt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • vurdere hvilken prøveprepareringsmetode som er mest hensiktsmessige for en gitt prøve/materialproblemstilling.
  • beskrive S/TEMers oppbygning og virkemåte.
  • ta i bruk standard programvare for TEM dataanalyse/behandling.
  • gi et muntlig sammendrag av eksperimenter og resultater fra en S/TEM-basert vitenskapelig artikkel.
  • indisere elektrondiffraksjonsmønstre.
  • beskrive opphav og bruk av Kikuchi-mønstre.
  • beskrive fremgangsmåter og valg av eksperimentelle betingelser for avbildning av struktur og gitterfeil.
  • diskutere prinsippene bak EDS og EELS og deres styrker og svakheter for bestemmelse av prøvekjemi.
  • diskutere effekten av dynamisk spredning på diffraksjon, spektroskopi og avbildning.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester, med inntil 4 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier/instrumentøvelser).

Du får utdelt en egen vitenskapelig artikkel som du skal sette seg inn i og presentere for de andre studentene. Denne presentasjonen må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Presentasjonen av en relevant, vitenskapelig artikkel må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen. 

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2022 16:12:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)