FYS4430 – Kondenserte fasers fysikk II

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over noen viktige funksjonelle materialer og deres egenskaper, og ser på disse materialene ut fra et eksperimentelt synspunkt. Noen sentrale teorier som beskriver materialenes egenskaper og deres respons på ytre påvirkning blir presentert. Tema som behandles inkluderer dielektriske materialer, magnetiske materialer, superledere og utvalgte tema innen mikro- og nanostrukturerte materialer. Emnet vil utvikle din forståelse for samspillet mellom klassiske og kvantemekaniske fenomen, og utdype hvordan mikroskopiske/atomære prosesser kan gi opphav til karakteristiske egenskaper for materialene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du omfattende kjennskap til sentrale emner innen kondenserte fasers fysikk og materialvitenskap
  • har du god kunnskap om de fysiske grunnprinsipper for egenskapene til ulike typer funksjonelle materialer og noen mikro/nano-strukturerte materialer
  • forstår du samspillet mellom klassiske- og kvantemekaniske fenomen, samt utdype hvordan atomære prosesser som virker mellom mange atomer/molekyler gir opphav til typiske egenskaper for funksjonelle materialer
  • kan du beskrive grunnleggende egenskaper hos ulike materialtyper ved hjelp av kvantemekaniske- og klassiske lover og bruk av nødvendige approksimasjoner
  • kjenner du sentrale metoder for karakterisering av materialene og vet om deres viktigste anvendelser, samt kjenner til utviklingshistorien for enkelte sentrale materialer.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går gjennom hele høstsemesteret:

  • 2 timer forelesning hver uke.
  • 1 time regneøvelse, samt 1 time studentdrevet problemløsnings- og diskusjonsgruppe med noe veiledning av underviser hver uke.

Eksamen

  • Eksamen midt i semesteret: innlevering av faglig essay og presentasjon av dette for øvrige studenter på emnet, som teller 20% av samlet karakter.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 80% av samlet karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9430 – Kondenserte fasers fysikk II

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 07:12:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)