FYS4460 – Uordnede systemer og perkolasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i metoder og problemstillinger i moderne statistisk fysikk med vekt på algoritmiske og beregningsmessige metoder. Anvendelsene og de beregningsmessige metodene er relevante for bl.a. materialvitenskap, komplekse systemer, kjemi, faststoff-, molekylær- og bio-fysikk.

Kurset fokuserer på å bygge forståelse for de makroskopiske effektene av mikroskopiske vekselvirkninger ved numeriske studier av mikroskopiske modeller nært knyttet til utvikling av et relevant teoretisk rammeverk.

Kurset gir en innføring i de mest sentrale numeriske metodene innen atomær modellering, algoritmisk modellering av uordende systemer, og i diskrete modeller for væsker, herunder:

  • Atomær- og molekylær dynamikk i forskjellige ensembler, termostater, fluktuasjoner, kobling til kontinuumsmodeller.
  • Virrevandringer: renormalisering, skalering og fraktaler.
  • Perkolasjon: Finite-size skalering; Cluster- og subset-geometri; Renormalisering.
  • Uordnede systemer: Diffusjon, transport og mekanisk egenskaper til uordnede systemer; Dynamiske prosesser i uordnede systemer; og Vekstprosesser langt fra likevekt.
  • Diskrete væskemodeller: Gitter-gass modeller, Dissipative - Particle Dynamics, og Smoothed Particle Hydrodynamics.

De forskjellige områdene vil kunne vektlegges forskjellig avhengig av valget av prosjekter og studentenes interesser.

Hva lærer du?

Studenten lærer et bredt spektrum av sentrale algoritmer og metoder i moderne statistisk fysikk. Kurset er prosjektbasert og studentene vil gjennom prosjektene bli eksponert for forskningsproblemer, med et mål om å kunne gjenskape og eventuelt videreutvikle nyere forskningsresultatet i feltet. Studentene lærer å utvikle godt strukturerte koder, å analysere kompliserte systemer, og arbeide etter gode vitenskapelige prinsipper. Eksempler og anvendelser hentes fra relevante problemstillinger innen blant annet materialvitenskap og geologifagene.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

FYS3150 – Computational Physics

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester og omfatter 2 timer forelesninger og 2 timer kollokvier per uke. I emnet inngår obligatoriske teoretiske og numeriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 11:12:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)