FYS4565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne partikkelakseleratorteknologi, med basis i fysiske grunnprinsipper og matematisk modellering av ladde partiklers vekselvirkning med elektromagnetiske felt. Emnet dekker grunnleggende temaer som mikrobølgeteknologi og stråleoptikk, samt mer avanserte emner som plasmabølgeakselerasjon. Videre utforsker emnet hvordan partikkelakseleratorer brukes i høyenergifysikk (lineære og sirkulære kollisjonsmaskiner), materialeforskning (røntgenlyskilder og nøytronspallasjonskilder) samt medisinske anvendelser (stråleterapi, partikkelterapi). 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hvordan ulike partikkelakselerator (lineærakseleratorer, syklotroner, synkrotroner) er bygd opp ut fra fysiske grunnprinsipper, samt innsikt i muligheter og begrensninger for forskjellige typer akseleratorer.
  • behersker du enkle utregninger og numeriske simuleringsteknikker for hvordan partikler i en akselerator blir akselerert, holdes fokusert og måles.
  • har du kunnskap om fremtidens akseleratorer for høyenergifysikk, inkludert nye sirkulære og lineære kollisjonsmaskiner.
  • har du kunnskap om forskningsfronten for ny akseleratorteknologi, inkludert laser- og plasmabølgeakselerasjon.
  • har du kjennskap til de viktigste anvendelsene av akseleratorer innenfor partikkelfysikk, materialforsking og medisinske anvendelser.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger per uke, totalt cirka 30 timer.

2 timer regneoppgaver og oppgaver i numerisk simulering og kollokviearbeid per uke, totalt cirka 30 timer.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100%.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 06:12:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)