FYS4580 – Nukleær teknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i reaktorfysikk og prinsippene som ligger til grunn for drift av kjernekraftreaktorer, både forskningsreaktorer og kraftreaktorer. I dette emnet skal det gjennomgås hovedprinsipper i:

  • Diffusjonsmodeller for kjernereaktorer: nøytrontransport, en-gruppe- og multigruppe-diffusjonsmodeller.
  • Fisjonskjedereaksjoner, multiplikasjonsfaktor, og nukleær kritikalitet.
  • Grunnleggende om reaktorbrensel.
  • Numeriske- og simuleringsteknikker for reaktorer ved bruk av SCALE 6.2 simuleringsverktøy for rektorkritikaliteten, utbrenningsanalysen, og usikkerhetsanalysen for reaktorfysikkberegninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • Har du grunnleggende kunnskap om fisjonskjedereaksjoner og nukleære reaktorer.
  • Har du kunnskap om fenomener og reaksjoner inni reaktorkjernen. Nøytrontransport i reaktorkjernen og diffusjonsmodeller for reaktorkjerner.
  • Kan du simulere en reaktorkjerne ved bruk av Monte Carlo simuleringsverktøy og tolke resultater for en gitt kritiskmasse.
  • Kan du gjennomføre et vitenskapelig prosjekt innen nukleær teknologi.
  • Har du tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere fordeler og ulemper av ulike reaktortyper og -teknologi i henhold til reaktorsikkerheten.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS3500 – Innføring i kjerne- og partikkelfysikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesning og 20 timer regneoppgaver og ekskursjoner. Ekskursjoner vil være til reaktoranleggene på Kjeller (2 MW) og i Halden (20 MW). På slutten av semestret gis hver student en semesteroppgave for å simulere en gitt reaktorkjerne eller en kritisk masse.

Semesteroppgaven må være levert og godkjent før avsluttende eksamen. Studenten får mulighet til å presentere sine resultater i plenum foran studenter og foreleser.

Eksamen

En semesteroppgave må være levert og godkjent før avsluttende eksamen.

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% i karaktervurderingen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9580 – Nukleær teknologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 02:11:42

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Annenhver høst fra 2017.

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)