FYS4700 – Biofysikk og medisinsk fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette fysikkemnet er i skjæringsflaten mellom fysikk, medisin, kjemi, biologi, og fysiologi.  Det gir en innføring i atomære, molekylære og cellulære prinsipper, prosesser og lovmessigheter som er relevante og viktige for stråleterapi, strålingsbasert medisinsk diagnostikk og billedbehandling.  Emnet formidler en forståelse av hvordan egenskapene til biologiske system bestemmes av grunnleggende fysiske lover på atomært-, molekylært- og celle-nivå. Emnet anbefales spesielt for deg som vurderer masterstudieretningen Biologisk og medisinsk fysikk ved Fysisk institutt. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du basiskunnskap om levende celler på molekylært og organelle-nivå.
 • har du kunnskap om enkel atom- og bindingsteori, du kan beskrive elektronkonfigurasjonen til enkle molekyler, og du kan se denne i sammenheng med større molekyler som proteiner og nukleinsyrer.
 • har du kunnskap om DNA og DNA-replikasjon, og om RNAs rolle i translasjon og transkripsjon. Du kjenner også til grunnprinsippene innen immunologi.
 • har du kunnskap om radioaktivitet, basal strålebiologi, strålingskjemi og strålingsfysikk, og du kan foreta enkle beregninger av stråledoser.
 • har du kjennskap til de fysiske grunnprinsippene bak sentrale diagnostiske og terapeutiske metoder som MRI, CT, PET og moderne stråleterapi.
 • har du kjennskap til grunnleggende prinsipper ved magnetisk resonans spektroskopiske metoder som, EPR og NMR/MRI.
 • har du kjennskap til sentrale fysiologiske prosesser som respirasjon, blodomløp, nervesystem og fordøyelsessystemet.
 • har du kunnskap om elektriske signaler fra celler og om forplantingen av elektromagnetiske signaler i biologisk vev.
 • har du kjennskap til hvordan fysiologiske prosesser kan modelleres ved hjelp av fysiske prinsipper og lovmessigheter.
 • har du gjennom laboratorieøvelsene fått praktisk kunnskap om enkelte eksperimentelle metoder innen magnetisk resonans, strålingsbiologi og medisinsk fysikk, retningslinjer for laboratoriearbeid, rapportskriving, samt etikk og god praksis på laboratoriet.
 • har du erfaring i å presentere små vitenskapelige rapporter (skriftlig og muntlig), i å tenke selvstendig og kritisk, og i å evaluere andres arbeid.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i emnet:

Overlappende emner

Undervisning

Det er 4-6 timer organisert undervisning per uke gjennom hele semesteret.

Undervisningen består av forelesninger, studentaktiv gruppeundervisning, oppgaveløsing, teamarbeid, og laboratorieøvelser.

Dette emnet har to obligatoriske laboratorieøvelser i løpet av semesteret, med individuell innlevering av laboratorierapporter. Både deltakelse på lab og begge laboratorierapportene må være godkjent før avsluttende eksamen

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

To obligatoriske laboratorieøvelser, inkludert rapport, må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3700 – Biofysikk og medisinsk fysikk

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2021 03:33:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)