Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et tverrfaglig emne i skjæringsflaten medisin-fysikk-biologi, og gir en innføring i sentrale fysiske og biologiske prinsipper og lovmessigheter. Det gir en grunnleggende innføring i cellebiologi og fysiologi og formidler en forståelse av hvordan egenskapene til biologiske system bestemmes av grunnleggende fysiske lover på atom, molekyl og celle nivå. Emnet gir bakgrunn for forståelse av prinsippene bak moderne behandlingsformer av kreft og medisinsk diagnostikk ved hjelp av stråling. Emnet gir en innføring i aktuelle livsvitenskaps-aktiviteter innenfor masterstudieretningen Biologisk og Medisinsk Fysikk ved Fysisk institutt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om byggesteinene til levende celler på molekylært og organelle-nivå og om deres funksjoner.

 • har du kunnskap om enkel atom- og bindingsteori og kan beskrive elektronkonfigurasjonen til enkle molekyler og se denne i sammenheng med større molekyler som proteiner og nukleinsyrer.

 • har du kunnskap om DNA og DNA replikasjon samt om RNA’s rolle i translasjon og transkripsjon. Du kjenner også til grunnprinsippene innen genteknologi og immunologi.
 • har du kunnskap om radioaktivitet, basal strålebiologi, strålingskjemi og strålingsfysikk og kan foreta enkle beregninger av stråledoser.

 • har du kjennskap til de fysiske grunnprinsippene bak sentrale diagnostiske og terapeutiske metoder som MRI, CT, PET og moderne stråleterapi. Du har også kunnskap om grunnprinsippene bak spektroskopiske metoder som optisk spektroskopi og magnetisk resonans spektroskopi.
 • har du kjennskap til generelle fysiologiske prosesser og hvordan termodynamikk, hydrodynamikk, og elektromagnetisme kan beskrive disse.

 • har du kunnskap om elektriske signaler fra celler og om forplantingen av elektromagnetiske signaler i biologisk vev.

 • har du kjennskap til hvordan fysiologiske prosesser kan modelleres ved hjelp av fysiske prinsipper og lovmessigheter.

 • har du gjennom laboratorieøvelsene fått praktisk kunnskap om enkelte eksperimentelle metoder innen biologisk og medisinsk fysikk, retningslinjer for laboratoriearbeid samt etikk og god praksis på laboratoriet.
 • har du erfaring i å presentere små vitenskapelige rapporter (skriftlig og muntlig), i å tenke selvstendig og kritisk, og i å evaluere andres arbeid.

 • har du kjennskap til grunnleggende prinsipper ved spektroskopiske metoder som UV-VIS, EPR og NMR/MRI.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS3700:

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

6 timer organisert undervisning pr uke gjennom hele semesteret.

Undervisningen vil ha varierende form av forelesning, studentaktiv gruppeundervisning, oppgaveløsing, teamarbeid, små prosjektarbeid (ukesarbeid) og laboratorieøvelser.

Undervisningen omfatter i løpet av semesteret

 • to obligatoriske laboratorieoppgaver.
 • 3-5 obligatorisk ukesarbeid i gruppe, med skriftlig og muntlig presentasjon.

Du må ha godkjent alle de obligatoriske laboratorieoppavene, samt få godkjent aktiv deltagelse i 2/3 av det obligatoriske gruppearbeidet for å kunne gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må man ha:

 • Godkjent aktiv deltakelse i 2/3 av de obligatoriske ukeoppgavene, inkludert rapportskriving og muntlig presentasjon.
 • Gjennomført og godkjent alle laboratorieoppgavene.

4 timers skriftlig slutteksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i FYS3710 – Biofysikk og medisinsk fysikk (nedlagt)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)