FYS9239 – Elektrisk bioimpedans

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle hovedtyper av sensorer og de fysiske prinsippene som ligger til grunn for forskjellige sensormekanismer. Emnet gir eksempler på hvilken instrumentering som skal til for å bruke en sensor i et praktisk målesystem. Studentene gjennomfører også et forskingsprosjekt hvor sensorteknologi står sentralt og skriver en vitenskapelig artikkel.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hvordan biologisk vev leder elektrisk strøm og hvordan elektrokjemiske prosesser og relaksasjonsfenomener påvirker denne ledningsevnen
  • kan du sette sammen et måleoppsett for å gjøre målinger av elektrisk bioimpedans
  • har du kjennskap til statistiske metoder for å relatere måledata til fysiologiske tilstander
  • kan du velge riktig type elektroder og elektrodesystemer til forskjellige målesituasjoner
  • har du kunnskap om modellering av strømfordeling i biologisk vev, blant annet ved bruk av elementmetoden
  • kan du gjøre rede for «eksotiske» elektriske egenskaper, som memristans, universalitet og konstant-faseelement.
  • kjenner du til en rekke anvendelser av bioimpedansmålinger innenfor medisin og helse
  • har du evnen til å fordype deg og skrive et essay om en bioimpedans-anvendelse

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

En time veiledning/kollokvium annenhver uke.

Et essay om en selvvalgt bioimpedans-anvendelse må leveres og være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

For å framstille seg til eksamen må obligatorisk essay være innlevert og godkjent.

Avsluttende muntlig eksamen (45 min), vektes 100% av karakteren.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4239 – Elektrisk bioimpedans

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2020 12:16:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst

Vår og høst

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk