Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den globale energibalansen, energitransport i atmosfæren og havet, drivhuseffekten. Solstråling, varmestråling, betydning av gasser og skyer. Bakkens energibalanse, vannets kretsløp. Luftstrømmer og havstrømmer, El Niño-fenomenet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne til de viktigste faktorene og prosessene som bestemmer jordens energibalanse.
 • Kunne gjøre rede for drivhuseffekten og utføre beregninger for bakketemperaturen under ulike antagelser om atmosfærens sammensetning og egenskaper.
 • Forstå hvilke faktorer som bestemmer vertikal stabilitet i atmosfæren og havet og hvordan instabiliteter gir opphav til værfenomen og strømmer i havet.
 • Kunne beskrive de grunnleggende trekkene ved sirkulasjonen i havet og i atmosfæren ut fra en fysisk forståelse av strømninger i roterende fluider.
 • Kjenne til årsaker til naturlige variasjoner i klima og hvordan utslipp fra menneskers aktivitet kan påvirke dette.
 • Forstå fysikken bak og tidsskalaen for de viktigste tilbakekoblingsmekanismene i klimasystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emne må tas før første felttur/ekskursjon i GEF1100:

For studenter som tok GEF1100 mellom høsten 2013 og våren 2015 gjelder at GEF1100 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

2 semesters studier innenfor et av bachelor-programmene Fysikk, astronomi og meteorologi (FAM) eller Geofag. Det vil kreve en betydelig ekstrainnsats å gjennomføre kurset uten nødvendige forkunnskaper i matematikk og programmering.

Overlappende emner

Overlappingen mellom GEF1100 og GEO1030 er gyldig fra og med høstsemesteret 2014.

3 sp mot GF121 og 6 sp mot GF326.

Undervisning

Forelesninger, 3t. pr. uke. Kollokvier/grupper, 2t. pr. uke. Ekskursjon. Det kreves innlevering av 2 obligatoriske oppgaver. For å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen må disse være godkjent.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta på obligatorisk feltundervisning/ekskursjoner er det et krav at følgende emner må være bestått tidligere enn første felttur/ekskursjon i GEF1100:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0504 – Feltsikkerhet når du møter på første felttur/ekskursjon i GEF1100.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen som teller ca 1/3 av sluttkarakteren. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca 2/3 av sluttkarakteren. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av de to eksamensdelene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Det tilbys eksamen i emnet (forutsetter bestått undervisning), siste gang høsten 2019. 

Undervisningsspråk

Norsk