BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne genetikk og evolusjonsvitenskap, med vekt på genetisk arv, mutasjoner, molekylær evolusjon, populasjonsgenetikk, artsdannelse, og hvordan evolusjonære prosesser som naturlig seleksjon og genetisk drift former levende organismer i miljøet de lever i. Emnet gir videre innføring i og praktiske ferdigheter for analyse og tolkning av evolusjonsgenetiske data.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

• kjenner du hovedprinsippene innen genetisk arv, molekylær evolusjon og evolusjonær genetikk

• kjenner du til hvordan nye arter dannes

• kjenner du til de ulike seleksjonsmekanismene som påvirker levende organismers evolusjon og de ulike nivåer seleksjon kan virke på

• har du fått trening i analyse og tolkning av populasjonsgenetiske data

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsing i kollokvier
 • Dataøvelser med obligatorisk deltagelse og innlevering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 8 av 10 obligatoriske dataøvelser må være godkjent.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 5 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig digital eksamen, 3 timer, som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.8 av 10 obligatoriske dataøvelser må være godkjent.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator via Inspera tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 18:13:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk