Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beskriver marine næringskjeder fra primærproduksjon til fisk og topp-predatorer. Det legges vekt på hvordan artenes livshistorie er tilpasset oseanografiske forhold og den sesongmessige og geografiske produksjonen i nordlige havområder. Emnet tar også opp sentrale miljøutfordringer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kunnskap om:

  • Mekanismer og drivkrefter som styrer havstrømmene
  • Marine næringskjeder, fra planteplankton til topp-predatorer
  • Livshistorier hos viktige norske fiskeslag og hvordan disse er tilpasset det fysiske og biologiske miljøet
  • Sentrale marine miljøutfordringer
  • Kan du gi en skriftlig framstilling av en aktuell marin problemstilling basert på vitenskapelig litteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene har 40 plasser.
Emnene BIOS3300 og BIOS4300 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:
1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslingsstudenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS3300 – Marinbiologi

Undervisning

  • Forelesninger
  • Obligatoriske seminarer der  studentene får oppgitt hvert sitt tema de skal presentere for hverandre
  • Skriftlig innlevering om et oppgitt emne 

Obligatorisk aktivitet og innlevering må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning  for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter. Dette gjelder også for studenter på venteliste.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 100%

Obligatorisk aktivitet og innlevering må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIOS3300 - Marinbiologi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk